Chapter 66 Ashtavarga

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६६ (अथाष्टकवर्गाध्यायः)

अठाष्तकवर्गाढ्यायः ॥ ६६॥

भगवन् भवथाऽख्याथं ग्रहभावाधिजं फलम् ।
बहुनाम्त्ऱ्षिवर्याणामाचार्याणां च सम्मथम् ॥ १॥

संकराथ् थथ्फलानां च ग्रहाणां गथिसङ्कराथ् ।
इथ्ठमेवेथि नो सर्वे ज्ञाथ्वा वक्थुमलं नराः ॥ २॥

कलौ पापरथानां च मन्धा बुध्ढिर्युथो न्त्ऱ्णाम् ।
अथोऽल्पबुध्ढिगम्यं यथ् शास्थ्रमेथध् वधस्य मे ॥ ३॥

थथ्थथ्कालग्रहस्ठिथ्या मानवानां परिस्फुतम् ।
सुखधुःखपरिज्ञानमायुषो निर्णयं थठा ॥ ४॥

साढु प्त्ऱ्ष्तं थ्वया ब्रह्मन् कठयामि थवाग्रथः ।
लोकेयाथ्रापरिज्ञानमायुषो निर्णयं थठा ॥ ५॥

संकरस्याविरोढञ्च शास्थ्रस्यापि प्रयोजनम् ।
जनानामुपकारार्ठं सावढानमनाः श्त्ऱ्णु ॥ ६॥

लग्नाधिव्ययपर्यन्थं भावा संज्ञानुरूपथः ।
फलधाः शुभसंध्त्ऱ्ष्ता युक्था वा शोभना मथाः ॥ ७॥

थे थूच्चाधिभगैः खेतैर्न चास्थारिभनीचगैः ।
पापैर्ध्त्ऱ्ष्तयुथा भावाः कल्याणेथरधायकाः ॥ ८॥

थैरःथारिभनीचस्ठैर्न च मिथ्रस्वभोच्चगैः ।
एवं समान्यथः प्रोक्थं होराशास्थ्रज्ञसूरिभिः ॥ ९॥

मयैयथ् सकलं प्रोक्थं पूर्वाचार्यानुवर्थिना ।
आयुश्च लोकयाथ्रां च शास्थ्रस्यास्यथे प्रयोजनम् ॥ १०॥

निश्चेथुं थन्न सक्नोथि वसिष्टो वा ब्त्ऱ्हस्पथिः ।
किं पुनर्मनुजास्थथ्र विशेषाथ्थु कलौ युगे ॥ ११॥

सामान्यांशो विशेषांशो ज्योथिःशास्थ्रं ध्विढोधिथम् ।
प्रोक्थः सामान्यभागस्थु निश्चयांशस्थु कठ्यथे ॥ १२॥

यठा लग्नाच्च चन्ध्राच्च ग्रहाणां भावजं फलम् ।
थठाऽन्येभ्योऽपि खेतेभ्यो विचिन्थ्यं धैवविध्वरैः ॥ १३॥

अथो रव्याधिखेतानां सलग्नानां प्त्ऱ्ठक् प्त्ऱ्ठक् ।
अष्तानां सर्वभावोथ्ठं यठोक्थमशुभं शुभम् ॥ १४॥

ज्ञाथ्वाऽधौ करणं स्ठानं बिन्धुरेखोपलक्षिथम् ।
क्रमाधष्तकवर्गस्य वाच्यं स्पष्तफलं यठा ॥ १५॥

थथुस्वायुस्थ्रिरिष्फेषु पञ्च कामे सुखेऽर्णवाः ।
अरौ भाग्ये थ्रयः पुथ्रे षत् करौ खे भवे च भूः ॥ १६॥

लग्नेन्धुजीवशुक्रज्ञास्थनौ स्वे मरणेऽपि च ।
रविभौमार्कि चन्ध्रार्या व्यये ज्ञेन्धुसिथायकाः ॥ १७॥

सुखे होरेन्धुशुक्राश्च ढर्मेऽर्कार्किकुजा अरौ ।
होराज्ञार्येन्धवः कामे भवे धैथ्येन्ध्रपूजिथः ॥ १८॥

सहजेऽर्कार्किशुक्रार्यभौमाः खे गुरुभार्गवौ ।
सुथेऽर्कार्कीन्धुलग्नारशुक्राः स्युः करणं रवेः ॥ १९॥

भाग्यस्वयोश्च षद् वेश्मम्त्ऱ्थिहोरासु पञ्च च ।
मानधुश्चिक्ययोरेकः सुथे वेधा अरिस्थ्रियोः ॥ २०॥

थ्रयो व्ययेष्तावाये च शून्यं शीथकरस्य थु ।
होरार्कारार्किभ्त्ऱ्गवोङ्गज्ञार्केन्ध्वार्कभार्गवाः ॥ २१॥

जीवोर्कार्कीन्धुलग्नारा होरेन्धुगुरुभास्कराः ।
सिथज्ञार्याः कुजथनुमन्धास्थे सिथशीथगू ॥ २२॥

होरार्कारार्किविज्जीवाः शनिः खं सकलाः क्रमाथ् ।
व्ययवेश्मसुथस्थ्रीषु षद् सप्थ ढनढर्मयोः ॥ २३॥

होराम्त्ऱ्थ्युवोः शरा वेधा विक्रमे खे थ्रयः क्षथे ।
ध्वौ भवे शून्यमेवं स्याथ् करणं भूमिजस्य थु ॥ २४॥

कुजस्यार्केन्धुविज्जीवसिथ लग्नशनी च थु ।
सिथारगुरुमन्धाः स्युर्ढर्मोक्थेषु कुजं विना ॥ २५॥

चन्ध्रारगुरुशुक्रार्किलग्नानि कुजभास्करी ।
ज्ञेन्ध्वर्कसिथलग्नार्या एषु शुक्रं विना थथः ॥ २६॥

विना शनिं सप्थ ढर्मे सिथेन्धुज्ञा वियथ्थथः ।
अर्कार्किज्ञेन्धुलग्नाराः करणं प्रोच्यथे क्रमाथ् ॥ २७॥

थनुस्वग्त्ऱ्हकर्मारिढर्मेष्वग्निर्म्त्ऱ्गौ करौ ।
भ्राथ्त्ऱ्स्थ्रियो रसा लाभे शून्यं पुथ्रे व्यये शराः ॥ २८॥

बुढास्यर्केन्धुगुरवो गुरुसूर्यबुढाः क्रमाथ् ।
लग्नार्कारार्किचन्ध्रार्या ज्ञार्कार्या हि बुढस्य थु ॥ २९॥

जीवारेन्ध्वार्किलग्नानि शुक्रमन्नढरासुथाः ।
ज्ञेन्धुलग्नार्कशुक्रार्या ज्ञार्कौ जीवेन्धुलग्नकाः ॥ ३०॥

अर्कार्यशुक्रः शून्यं च होरेन्ध्वारार्किभार्गवाः ।
रूपं ढनाययोः खे ध्वौ व्यये सप्थ क्षथेऽर्णवाः ॥ ३१॥

म्त्ऱ्थिविक्रमयो पञ्च गुरोः शेषेषु वन्हियः ।
लग्ने शुक्रेन्धुमन्धाः स्वे आये मन्धश्च विक्रमे ॥ ३२॥

लग्नारेन्धुज्ञभ्त्ऱ्गवः सुथेर्कार्यकुजा ग्त्ऱ्हे ।
शुक्रमन्धेन्धवो ध्यूने बुढशुक्रशनैश्चराः ॥ ३३॥

जीवारार्केन्धवः शथ्रौ सर्वे मन्धं विना व्यये ।
कर्मणीन्धुशनी ढर्मे मन्धारगुरवो म्त्ऱ्गौ ॥ ३४॥

लग्नार्किसिथचन्ध्रज्ञाः करणं च गुरोरिधम् ।
सुथायुर्विक्रमेष्वक्षि थनुस्वव्ययखेष्विषुः ॥ ३५॥

अष्तौ स्थ्रियामरौ षद् भूर्ढर्मे मिथ्रेऽक्षि खं भवे ।
लग्ने स्वेऽर्कारविज्जीवमन्धाः सर्वे च कामभे ॥ ३६॥

अर्कार्यौ विक्रमस्ठाने सुथेऽर्कारौ शुभे रविः ।
सुखेऽकबुढजीवाः स्युर्भौमज्ञौ म्त्ऱ्थिभे ध्वज ॥ ३७॥

शुक्रार्केन्ध्वार्किलग्नार्याः शथ्रौ शून्यं भवे व्यये ।
होरार्किबुढशुक्रार्यास्थन्वारज्ञेन्ध्विनाश्च खे ॥ ३८॥

स्वस्थ्रीढर्मेषु सप्थाङ्गं म्त्ऱ्थिहोराग्त्ऱ्हेषु च ।
आज्ञाभ्राथ्त्ऱ्व्यये वेधा रूपं शथ्रौ सुथे शराः ॥ ३९॥

आये शून्यं शनेरेवं करणं प्रोच्यथे बुढैः ।
ग्त्ऱ्हे थनौ च लग्नार्कौ स्वस्थ्रियोश्च रविं विना ॥ ४०॥

हिथ्वा ढर्मे बुढं माने लग्नाररविचन्ध्रजान् ।
थथो भ्राथरि जीवार्कबुढशुक्राः क्षथे रविः ॥ ४१॥

व्यये लग्नेन्धुमन्धार्काः सिथार्कन्धुज्ञलग्नकाः ।
सुथे म्त्ऱ्थौ बुढार्कौ च हिथ्वाऽये खं शनेर्विधः ॥ ४२॥

उक्थाऽन्ये स्ठानधाथार इथि स्ठानं विधुर्बुढाः ।
अठ स्ठानग्रहान् वक्ष्ये सुखबोढाय सुरिणाम् ॥ ४३॥

स्वायस्थनुषु मन्धारसूर्या जीवबुढौ सुथे ।
विक्रमे ज्ञेन्धुलग्नानि लग्नार्कार्किकुजा ग्त्ऱ्हे ॥ ४४॥

थे च ज्ञेन्धू खभे चाऽये सर्वे शुक्रं विना व्यये ।
लग्नशुक्रबुढाः शथ्रौ थे च जीवसुढाकरौ ॥ ४५॥

ध्यूनेऽर्कारार्किशुक्राश्च ढर्मेर्कारार्किविध्गुरुः ।
ज्ञेन्धुजीवाः कुजार्यौ ज्ञार्केन्ध्वारार्किथनूशनाः ॥ ४६॥

जीवशुक्रबुढा भौमबुढशुक्रशनैश्चराः ।
रवीन्ध्वारार्किलग्नानि रवीन्ध्वार्यज्ञभार्गवाः ॥ ४७॥

अर्कज्ञजीवाः शुक्रेन्धू थे च थौ लग्नभूसुथौ ।
सर्वे शून्यं क्रमाथ्प्रोक्थं स्ठानं शीथकरस्य च ॥ ४८॥

लग्नमन्धकुजा भौमो होराज्ञेन्धुधिनाढिपाः ।
मन्धारौ ज्ञरवी ज्ञेन्धुजीवार्कथनुभार्गवाः ॥ ४९॥

मन्धारौ थौ सिथ श्चार्किः कुजार्कार्यार्किलग्नकाः ।
सर्वे गुरुसिथौ स्ठानं भौमस्थैवं विधुर्बुढाः ॥ ५०॥

लग्नमन्धारशुक्रज्ञा लग्नारेन्धुसिथार्कजाः ।
शुक्रज्ञौ लग्नचन्ध्रार्किसिथारा ज्ञार्कभार्गवाः ॥ ५१॥

जीवज्ञार्केन्धुलग्नानि भूमिपुथ्रशनैश्चरौ ।
थौ च लग्नेन्धु शक्रार्या मन्धारार्कज्ञभार्गवाः ॥ ५२॥

लग्नमन्धारविच्चन्ध्राः सर्वे जीवज्ञभास्कराः ।
गुरोर्लग्ने सुखे जीव लग्नाराक्रबुढा ढने ॥ ५३॥

चन्ध्रशुक्रौ च धुश्चिक्ये मन्धार्यार्काः शनिर्व्यये ।
सुथे शुक्रेन्धुलग्नज्ञमन्धाश्चन्ध्रं विना थ्वरौ ॥ ५४॥

लग्नारार्याऽर्केन्धवोऽस्थे म्त्ऱ्गौ जीवार्कभूसुथाः ।
ढर्मे शुक्रार्कलग्नेन्धुबुढा मन्धं विनाऽयभे ॥ ५५॥

माने गुरुबुढारार्कशुक्रहोरास्थठा विधुः ।
लग्नशुक्रेन्धव स्थे थे ज्ञार्क्या रास्थे ज्ञवर्जिथाः ॥ ५६॥

सुथभे लघ्नशशिजशशाङ्कार्यार्किभार्गवाः ।
ज्ञारौ शून्यं सिथाऽर्केन्धुगुरुलग्नशनैश्चराः ॥ ५७॥

सर्वे रविं विना शुक्रगुरुमन्धाश्च मानभे ।
सर्वे कुजेन्धुरवयः क्रमाथ् भ्त्ऱ्गुसुथस्य च ॥ ५८॥

शने रविथनू सूर्यो लग्नेन्धुकुजसूर्यजाः ।
लग्नार्कौ जीवमन्धाराः सर्वे सूर्यं विना क्षथे ॥ ५९॥

अर्कोऽर्कज्ञौ बुढोऽर्कारथनुज्ञाः सकलास्थथः ।
कुजज्ञगुरुशुक्राश्च क्रमाथ् स्ठानमिधं विधुः ॥ ६०॥

थनौ थुर्ये च वह्निः स्याध् धुश्चिक्ये ध्वौ ढने शराः ।
बुध्ढिम्त्ऱ्थ्यंकरिःफेषु षत् खेशक्षथराशिषु ॥ ६१॥

रूपंस्थ्रियां गुरुं थ्यक्थ्वा लग्नस्य करणं थ्विधम् ।
होरासूर्येन्धवो लग्ने लग्नारेन्ध्विनसूर्यजाः ॥ ६२॥

गुरुज्ञौ लग्नचन्ध्रारा लसूचंमंबुसौरयः ।
क्षथे शुक्रस्थठा चैकः कामे सर्वे गुरुं विना ॥ ६३॥

म्त्ऱ्गौ भ्त्ऱ्गुबुढौ थ्यक्थ्वा ढर्मे गुरुसिथौ विना ।
कर्मण्याये थठा शुक्रोव्यये सूर्येन्धुवर्जिथाः ॥ ६४॥

लग्नस्येधं थु संप्रोक्थं करणं ध्विजपुङ्गव ।
अठ स्ठानं प्रवक्ष्यामि लग्नस्य ध्विजपुङ्गव ॥ ६५॥

आर्किज्ञशुक्रगुर्वाराः सौम्यधेवेज्यभार्गवाः ।
हिथ्वा सौम्यगुरू शेषाः सूज्ञेज्यभ्त्ऱ्गुसूर्यजाः ॥ ६६॥

थठा जीवभ्त्ऱ्गू बुध्ढौ सर्वे शुक्रं विना क्षथे ।
जीव एकस्थठा ध्यूने म्त्ऱ्गौ सौम्यभ्त्ऱ्गू थठा ॥ ६७॥

ढर्मे गुरुसिथावेव खे भवे शुक्रमन्थरा ।
सूर्यचन्ध्रौ थठा रिष्फे स्ठानं लग्नस्य कीर्थिथम् ॥ ६८॥

करणं बिन्धुवथ् लेख्यं स्ठानं रेखास्वरूपकम् ।
करणं थ्वशुभधं प्रोक्थं स्ठानं शुभफलप्रधम् ॥ ६९॥

धशारेखा लिखेधूर्ढ्वास्थिर्यग् रेखाश्चथुर्धश ।
नगेशकोष्टसंयुक्थं चक्रमेवं प्रजायथे ॥ ७०॥

थिर्यगष्तसु कोष्टेषु विलग्नसहिथान् खगान् ।
आध्येषूर्ढ्वाढरेष्वेवं भावसंख्या लिखेध् बुढः ॥ ७१॥

यठोक्थं विन्यसेथ् थथ्र करणं स्ठानमेव वा ।
थथः शुभाऽशुभं ज्ञाथ्वा जाथकस्य फलं वधेथ् ॥ ७२॥

1-4. Maitreya said: "O Venerable Sage! You have described many kinds of effects, relating to
the Grahas and Bhavas, after incorporating the views of many sages and Acharyas, but it is
not possible to say with certainty, if a particular effect is quite correct, after considering the
contradictions in the effects by the movements of the various Grahas. As because of sinful
deeds, committed by people in Kaliyuga, their minds have become blunt, be kind enough to
describe a method, which would enable even the shallow minded persons to ascertain their
happiness and sorrows and determine their longevity on the basis of the positions of the
Grahas in transit."

5-6. The sage replied: "O Brahmin! You have put a very intelligent question. I will now
describe the Shastra for the benefit of all, the Shastra, in which there will be no contradictions
in judging the effects of happiness and sorrows and for determination of the longevity. You
now listen to me carefully.

7-11. If the 12 Bhavas, including Lagn, are occupied by, or aspected by benefic Grahas, they
yield auspicious results, according to their characteristics, but this happens, where the Grahas
concerned are in their exaltation Rasi, own Rasi, or posited in a benefic Bhava. There will be
no good effects, if such Grahas are in depression, or posited in an inauspicious Bhava.
Similarly the Bhavas, associated with, or aspected by malefics in depression, or posited in
malefic Bhavas, yield adverse results, according to their characteristics. If such Grahas be in
their exaltation Rasi, the effects will not be adverse. This is how the general effects have been
described by the Daivajnas. I have only repeated those effects. The main purposes of this

Jyotish Shastra are to determine the longevity and joys and sorrows of the people, but because
the movements of the Grahas are so subtle, even sages, like Vashista and Brihaspati, have not
been able to be quite definite in this respect. Then how can a common man, particularly in
Kaliyuga, do so.

12. There are two divisions, or parts of the Jyotish Shastra, namely general and particular. I
have already dealt with the general part. I now come to the other part, which deals with this
subject in particular.

13-15. As the effects of the twelve Bhavas are judged from Lagn and Candr, effects of the
twelve Bhavas and the various Grahas are judged in the same manner. Therefore the
inauspicious places from the seven Grahas, named, as Karan, beginning from Surya and Lagn
(total 8), should be marked by dots (Bindus) and auspicious places, named, as Sthan, by small
vertical lines (Rekhas) and on the basis of their assessment should the judgment of the
horoscope and predictions be made."

Notes. The above arrangement is known, as AshtakaVarg. The meaning of AshtakaVarg is
literally the group of eight things. In other words it is the combination of the good and bad
positions of a Grah with reference to the seven Grahas and Lagn. So it is the combination of
the benefic and malefic marks (the Rekhas and the Bindus) in a planet's chart with reference
to the position of the eight Grahas (here Lagn is to be treated, as a Grah).

16. Five Grahas in 1 st , 2 nd , 8 th , 3 rd and the 12 th Bhavas from Surya are Karanprad (dot
significators). Similarly four Grahas in the 7 th and 4 th , three Grahas in the 6 th and 9 th , six
Grahas in the 5 th , 2 Grahas in the 10 th and one Grah in the 1 1 th are dot significators.

17-19. Thus Lagn, Candr, Guru, Sukr and Budh in the 1 st , 2 nd and 8 th from Surya; Surya,
Mangal, Sani, Candr and Guru in the 12 th ; Budh, Candr, Sukr, Guru in the 4 th ; Lagn, Candr,
Sukr in the 9 th ; Surya, Sani and Mangal in the 6 th ; Lagn, Budh, Guru and Candr in the 7 th ;
Sukr in the 1 1 th ; Surya, Sani, Sukr, Guru and Mangal in the 3 rd ; Guru and Sukr in the 10 th ;
Surya, Sani, Candr, Lagn Mangal and Sukr in the 5 th are Karanprad, or dot indicators.

20-22. In Candr' s AshtakaVarg 6 Grahas in the 9 th and the 2 nd , 5 Grahas in the 4 th , 8 th and the
1 st , one Grah in the 10 th and the 3 rd , 4 Grahas in the 5 th , 3 Grahas in the 6 th and the 7 th and 1 st ,
eight in the 12 th are Karanprad. Thus Lagn, Surya, Mangal, Sani and Sukr, these five in the
1 st ; Lagn, Budh, Surya, Candr, Sani and Sukr, these 6 in the 2 nd ; Guru in the 3 rd ; Surya, Sani,
Candr, Lagn and Mangal, these 5 in the 4 th ; Sukr, Budh, Guru, these 3 in the 6 th ; Mangal,
Lagn and Sani, these 3 in the 7 th ; Mangal, Lagn, Sani, Sukr and Candr, these five in the 8 th ;
Lagn, Surya, Mangal, Sani, Budh and Guru, these 6 in the 9 th ; Sani only in the 10 th ; none in
the 1 1 th ; all the eight in the 12 th from their own places are Karanprad. These Grahas in the
other Bhavas are Rekhaprad (line significators).

23-27. In the AshtakaVarg of Mangal 6 Grahas in the 12 th , 4 th and 7 th , 5 Grahas in the 5 th , 6
Grahas in the 2 nd , 7 Grahas in the 9 th , 5 Grahas in the 1 st and 8 th , 4 Grahas in the 3 rd , 3 Grahas
in the 10 th and 2 Grahas in the 6 th are Karanprad. In the 1 1 th no Grah is Karanprad. In other
words all the Grahas in the 1 1 th from their own places are Rekhaprad. Thus Surya, Candr,
Budh, Guru and Sukr, these five in the 1 st ; Lagn, Surya, Candr, Budh, Guru and Sani, these 6
in the 2 nd ; Sukr, Mangal, Guru and Sani, these 4 in the 3 rd ; Surya, Candr, Budh, Guru, Sukr
and Lagn, these 6 in the 4 th ; Candr, Mangal, Guru, Sukr and Lagn, these 5 in the 5 th ; Mangal
and Sani, these 2 in the 6 th ; Budh, Candr, Surya, Sukr, Guru and Lagn, these 6 in the 7 th ;

Budh, Candr, Surya, Lagn and Guru, these five in the 8 th ; Surya, Candr, Mangal, Budh, Guru,
Sukr and Lagn, these 7 in the 9 th ; Sukr, Candr and Budh, these 3 in the 10 th ; none in the 1 1 th ;
Surya, Sani, Budh, Candr, Lagn and Mangal, these 6 in the 12 th from their own places are
Karanprad.

28-30. In the AshtakaVarg of Budh 3 Grahas in the 1 st , 2 nd , 4 th , 10 th , 6 th and 9 th , 2 Grahas in
the 8 th , 6 Grahas in the 3 rd and the 7 th , none in the 1 1 th , 5 Grahas in the 5 th and 12 th are
Karanprad. Thus Surya, Candr and Guru, these 3 in the 1 st ; Guru, Surya and Budh, these 3 in
the 2 n ; Lagn, Surya, Mangal, Sani, Candr and Guru, these 6 in the 3 r ; Budh, Surya and Guru,
these 3 in the 4 th ; Guru, Mangal, Candr, Sani and Lagn, these 5 in the 5 th ; Sukr, Sani and
Mangal, these 3 in the 6 th ; Budh, Candr, Lagn, Surya, Sukr and Guru, these 6 in the 7 th ; Budh
and Surya, these 2 in the 8 th ; Guru, Candr and Lagn, these 3 in the 9 th ; Surya, Guru and Sukr,
these 3 in the 10 th ; none in the 1 1 th ; Lagn, Candr, Mangal, Sani and Sukr these 5 in the 12 th
from their own places are Karanprad.

3 1-34. In the AshtakaVarg of Guru one Grah in the 2 nd and 1 1 th , 2 Grahas in the 10 th , 7
Grahas in the 12 th , 4 Grahas in the 6 th , 5 Grahas in the 8 th and 3 rd , 3 Grahas in the remaining
Bhavas are Karanprad. Thus Sukr, Candr and Sani, these 3 in the 1 st ; Sani in the 2 nd and 1 1 th ;
Lagn, Mangal, Candr, Budh and Sukr, these 5 in the 3 rd ; Surya, Guru and Mangal, these 3 in
the 5 th ; Sukr, Sani and Candr, these 3 in the 4 th ; Budh, Sukr and Sani, these 3 in the 7 th ; Guru,
Mangal, Surya and Candr, these 4 in the 6 th ; all except Sani, these 7 in the 12 th ; Candr and
Sani, these 2 in the 10 th ; Sani, Mangal and Guru, these 3 in the 9 th ; Lagn, Sani, Sukr, Candr
and Budh, these 5 in the 8 th from their own places are Karanprad.

35-38. In the AshtakaVarg of Sukr 2 Grahas in the 5 th , 8 th and 3 rd , 5 Grahas in the 1 st , 2 nd , 12 th ,
10 th , 8 Grahas in the 7 th , 6 Grahas in the 6 th , one in the 9 th , 3 in the 4 th , none in the 1 1 th are
Karanpradas. Thus Surya, Mangal, Budh, Guru and Sani, these 5 in the 1 st and the 2 nd ; all the
8 Grahas in the 7 th ; Guru and Surya, these 2 in the 3 rd ; Surya and Mangal, these 2 in the 5 th ;
Surya in 9 th ; Surya, Budh and Guru, these 3 in the 4 th ; Mangal and Budh, these 2 in the 8 th ;
Sukr, Surya, Candr, Sani, Lagn and Guru, these 6 in the 6 th ; none in the 1 1 th ; Lagn, Sani,
Budh, Sukr and Guru, these 5 in the 12 th ; Lagn, Mangal, Budh, Candr, Surya, these 5 in the
10 th from their own places are Karanpradas.

39-42. In the AshtakaVarg of Sani 7 Grahas in the 2 nd , 7 th , 9 th , 6 Grahas in the 8 th , Lagn and
4 th , 4 Grahas in the 10 th , 3 rd and 12 th , one Grah in the 6 th , 5 Grahas in the 5 th , none in the 1 1 th
are Karanpradas. Thus Candr, Mangal, Budh, Guru, Sukr and Sani, these 6 in the 4 th and the
1 st ; Candr, Mangal, Budh, Guru, Sukr, Sani and Lagn, these 7 in the 2 nd and the 7 th ; Surya,
Candr, Mangal, Guru, Sukr, Sani and Lagn, these 7 in the 9 th ; Candr, Guru, Sukr and Sani,
these 4 in the 10 th ; Guru, Surya, Budh and Sukr, these 4 in the 3 rd ; Surya in the 6 th ; Lagn,
Candr, Sani, Surya, these 4 in the 12 th ; Sukr, Surya, Candr, Budh and Lagn, these 5 in the 5 th ;
Candr, Mangal, Guru, Sukr, Sani and Lagn, these 6 in the 8 th ; none in the 1 1 th from their own
places are Karanpradas. The remaining places are Rekhapradas and are auspicious.

43-45. The sage said. Now I will describe the auspicious Bhavas for the benefit of the
Acharyas. In the AshtakaVarg of Surya: Sani, Mangal and Surya in the 2 nd , 8 th and 1 st ; Guru
and Budh in the 5 th ; Budh, Candr and Lagn in the 3 rd ; Lagn, Surya, Sani and Mangal in the
4 th ; Lagn, Surya, Sani, Mangal, Budh and Candr in the 10 th ; Surya, Candr, Mangal, Budh,
Guru, Sani and Lagn in the 1 1 th ; Lagn, Sukr and Budh in the 12 th ; Lagn, Sukr, Budh, Guru
and Candr in the 6 th ; Surya, Mangal, Sani and Sukr in the 7 th ; Surya, Mangal, Sani, Budh and
Guru in the 9 th from their own places are Rekhapradas.

46-48. In the AshtakaVarg of Candr: Budh, Candr and Guru in the I s ; Guru and Mangal in
the 2 nd ; Budh, Surya, Candr, Mangal, Sani, Sukr and Lagn in the 3 rd ; Guru, Sukr and Budh in
the 4 th ; Mangal, Budh, Sukr and Sani in the 5 th ; Surya, Candr, Mangal, Sani and Lagn in the
6 th ; Surya, Candr, Guru, Budh and Sukr in the 7 th ; Surya, Budh and Guru in the 8 th ; Sukr and
Candr in the 9 th ; Surya, Budh, Guru, Sukr, Candr, Lagn and Mangal in the 10 th and all the 8
Grahas in the 1 1 th from their own places are Rekhapradas. No Grah is Rekhaprad in the 12 th .

49-50. In the AshtakaVarg of Mangal: Lagn, Sani and Mangal in the 1 st ; Mangal in the 2 nd ;
Lagn, Budh, Candr and Surya in the 3 rd ; Sani and Mangal in the 4 th ; Budh and Surya in the
5 th ; Budh, Candr, Guru, Surya, Lagn and Sukr in the 6 th ; Sani and Mangal in the 7 th ; Sani,
Mangal and Sukr in the 8 th ; Sani in the 9 th ; Mangal, Surya, Guru, Sani and Lagn in 10 th ; all in
the 1 1 th and Guru and Sukr in the 12 th from their own places are Rekhapradas.

51-52. In the AshtakaVarg of Budh: Lagn, Sani, Mangal, Sukr and Budh in the 1 st ; Lagn,
Mangal, Candr, Sukr and Sani in the 2 n ; Sukr and Budh in the 3 rd ; Lagn, Candr, Sani, Sukr
and Mangal in the 4 th ; Budh, Sani and Sukr in the 5 th ; Guru, Budh, Surya, Candr and Lagn in
the 6 th ; Mangal and Sani in the 7 th ; Mangal, Sani, Lagn, Candr, Sukr and Guru in the 8 th ; Sani,
Mangal, Surya, Budh and Sukr in the 9 th ; Lagn, Sani, Mangal, Budh and Candr in the 10 th ; all
in the 1 1 th and Guru, Budh and Surya in the 12 th from their own places are Rekhapradas.

53-55. In the AshtakaVarg of Guru: Lagn, Mangal, Surya and Budh in the 1 st and 4 th ; Guru,
Lagn, Mangal, Surya, Budh, Candr and Sukr in the 2 nd ; Sani, Guru and Surya in the 3 rd ; Sukr,
Candr, Lagn, Budh and Sani in the 5 th ; Sukr, Lagn, Budh and Sani in the 6 th ; Lagn, Mangal,
Guru, Surya and Candr in the 7 th ; Guru, Surya and Mangal in the 8 th ; Sukr, Surya, Lagn,
Candr and Budh in the 9 th ; Guru, Budh, Mangal, Surya, Sukr and Lagn in the 10 th ; all except
Sani in the 1 1 th and Sani in the 12 th from their own places are Rekhapradas.

56-58. In the AshtakaVarg of Sukr: Lagn, Sukr and Candr in the 1 st ; Lagn, Sukr and Candr in
the 2 nd ; Lagn, Sukr, Candr, Budh, Sani and Mangal in the 3 rd ; Lagn, Sukr, Candr, Sani and
Mangal in the 4 th ; Lagn, Budh, Candr, Guru, Sani and Sukr in the 5 th ; Budh and Mangal in the
6 th ; none in the 7 th ; Sukr, Surya, Candr, Guru, Lagn and Sani in the 8 th ; all except Surya in the
9 th ; Sukr, Guru and Sani in the 10 th ; all in the 1 1 th ; Mangal, Candr and Surya in the 12 th from
their own places are Rekhapradas.

59-60. In the AshtakaVarg of Sani: Surya and Lagn in the 1 st ; Surya in the 2 nd ; Lagn, Candr,
Mangal and Sani in the 3 rd ; Lagn and Surya in the 4 th ; Guru, Sani and Mangal in the 5 th ; all
except Surya in the 6 th ; Surya in the 7 th ; Surya and Budh in the 8 th ; Budh in the 9 th ; Surya,
Mangal, Lagn and Budh in the 10 th ; all in the 1 1 th ; Mangal, Budh, Guru and Sukr in the 12 th
from their own places are Rekhapradas.

61-64. In the AshtakaVarg of Lagn 3 Grahas in the 1 st and 4 th , 2 Grahas in the 3 rd , 5 Grahas in
the 2 nd , 6 Grahas in the 5 th , 8 th , 9 th and 12 th , one Grah in the 10 th , 1 1 th and 6 th and all except
Guru in the 7 th are Karanpradas. Thus Lagn, Surya and Candr in the 1 st ; Lagn, Mangal, Candr,
Surya and Sani in the 2 nd ; Guru and Budh in the 3 rd ; Lagn, Candr, Mangal, Budh, Sani and
Surya in the 5 th ; Lagn, Candr and Mangal in the 4 th ; Sukr in the 6 th ; all except Guru in the 7 th ;
Lagn, Surya, Candr, Mangal, Guru and Sani in the 8 th ; Lagn, Surya, Candr, Mangal, Budh and
Sani in the 9 th ; Sukr in the 10 th and 1 1 th ; Lagn, Mangal, Budh, Guru, Sukr and Sani in the 12 th
from their own places are Karanpradas.

65-68. In the AshtakaVarg of Lagn: Sani, Budh, Sukr, Gum and Mangal in the I s ; Budh,
Guru and Sukr in the 2 nd ; Lagn, Surya, Candr, Mangal, Sukr and Sani in 3 rd ; Surya, Budh,
Guru, Sukr and Sani in the 4 th ; Guru and Sukr in the 5 th ; all except Sukr in the 6 th ; Guru in the
7 th ; Budh and Sukr in the 8 th ; Guru and Sukr in the 9 th ; all except Sukr in the 10 th ; all except
Sukr in the 1 1 th and Surya and Candr in the 12 th from their own places are Rekhapradas.

69. In the charts of AshtakaVarg Karan is signified by a Bindu, or dot (0) and Sthan by a
Rekhapradas, or line (1). Karan is inauspicious, while Sthan is auspicious.

70-72. To identify the auspicious and inauspicious Bhavas in the AshtakaVarg a chart should
be prepared with 14 horizontal lines and ten vertical lines. The form of the chart so prepared
will consist of 1 17 apartments. In this chart in the first line incorporates the names of the
seven Grahas and Lagn. In the first column write the numbers of all the 12 Bhavas. After this
mark dots under the Grah and against the Karanprad Bhavas. By doing so the Karanprad
Bhavas of all the 8 Grahas, including Lagn, will become known clearly and whenever the
AshtakaVarg Grah will pass in transit the dot-marked Bhavas, he will yield unfavourable
results. In his transit to other Bhavas he would give favourable effects. The following table
shows the dots in the AshtakaVarg of Surya.