Chapter 56 Effect of Antardhashas in Dasha of Jupiter

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ५६ (जीवान्तर्दशाफलाध्यायः)

अथ जीवान्तर्दशाफलाध्यायः ||५६||

स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे जीवे लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे |
अनेकराजधीशो वा सम्पन्नो राजपूजितः ||१||

मोमहिष्यादिलाभश्च वस्त्रवाहनभूषणम् |
नूतनस्थाननिर्माणं हर्म्यप्राकारसंयुतम् ||२||

गजान्तैश्वर्यसम्पत्तिर्भाग्यकर्मफलओदयः |
ब्राह्मणप्रभुसम्मानं समानं प्रभुदर्शनम् ||३||

स्वप्रभोः स्वफलाधिक्य दारपुत्रादिलाभकृत् |
नीचांशे नीचराशिस्थे षष्ठाष्टमव्ययराशिगे ||४||

नीचसङ्गो महादुःखं दायादजनविग्रहः |
कलहो न विचारोस्य स्वप्रभुष्वपमृत्युकृत् ||५||

पुत्रदारवियोगश्च धनधान्यार्थहानिकृत् |
सप्तमाधिपदोषेण देववाधा भविष्यति ||६||

तद्दोषपरिहारार्थं शिवसाहस्रकं जपेत् |
रुद्रजाप्यं च गोदानं कुर्यात् स्वाऽभीष्टलब्धये ||७||

जीवस्यान्तर्गते मन्दे स्वोच्चे स्वक्षेत्रमित्रभे |
लग्नात्केन्द्रत्रिकोणस्थे लाभे वा बलसंयुते ||८||

राज्यलाभो महत्सौख्यं वस्त्राभरणसंयुतम् |
धनधान्यादिलाभश्च स्त्रीलाभो बहुसौख्यकृत् ||९||

वाहनाम्बरपश्वादिभूलाभः स्थानलाभकृत् |
पुत्रमित्रादिसौख्यं च नरवाहनयोगकृत् ||१०||

नीलवस्त्रादिलाभश्च नीलाश्वं लभते च सः |
पश्चिमां दिशमाश्रित्य प्रयाणं राजदर्शनम् ||११||

अनेकयानलाभं च निर्दिशेन्मन्दभुक्तिषु |
लग्नात्षष्ठाष्टमे मन्दे व्यये नीचेऽस्तगेऽप्यरौ ||१२||

धनधान्यादिनाशश्च ज्वरपीडा मनोरुजः |
स्त्रीपुत्रादिषु पीडा वाव्रणार्त्यादिकमुद्भवेत् ||१३||

गृहे त्वशुभकार्याणि भ्र्त्यवर्गादिपीडनम् |
गोमहिष्यादिहानिश्च बन्धुद्वेषी भविष्यति ||१४||

दायेशात्केन्द्रकोणस्थे लाभे वा धनगेऽपि वा |
भूराभश्चार्थलाभश्च पुत्रलाभसुखं भवेत् ||१५||

गोमहिष्यादिलाभश्च शूद्रमूलाद्धनं तथा |
दायेशाद्रिपुरन्ध्रस्थे व्यये वा पापसंयुते ||१६||

धनधान्यादिनाशश्च बन्धुमित्रविरोधकृत् |
उद्योगभङ्गो देहार्तिः स्वजनानां महद्भयम् ||१७||

द्विसप्तमाधिपे मन्दे ह्यपमृत्युर्भविष्यति |
तद्दोषपरिहारार्थं विष्णुसाहस्रकं जपेत् ||१८||

कृष्णां गां महिषीं दद्यादनेनारोग्यमादिशेत् |
मन्दग्रहप्रसादेन सत्यं सत्यं द्विजोत्तम ||१९||

जीवस्यान्तर्गते सौम्ये केन्द्रलाभत्रिकोणगे |
स्वोच्चे वा स्वर्क्षगे वापि दशाधिपसमन्विते ||२०||

अर्थलाभो देहसौख्यं राज्यलाभो महत्सुखम् |
महाराजप्रसादेन स्वेष्टसिद्धिः सुखावहा ||२१||

वाहनाम्बरपश्वादिगोधनैस्संकुलं गृहम् |
महीसुतेन संदृष्टे शत्रुवृद्धिः सुखक्षयः ||२२||

व्यवसायात्फलं निष्टं ज्वरातीमारपीडनम् |
दायेशाद्भाग्यकोणे वा केन्द्रे वा तुङ्गराशिगे ||२३||

स्वदेशे धनलाभश्च पितृमातृसुखावहा |
गजवाजिसमायुक्तो राजमित्रप्रसादतः ||२४||

दायेशात्षष्ठरन्ध्रस्थे व्यये वा पापसंयुते |
शुभदृष्टिविहीने च धन्धान्यपरिच्युतिः ||२५||

विदेशगमनं चैव मार्गे चौरभयं तथा |
व्रणदाहाक्षिरोगश्च नानादेशपरिभ्रमः ||२६||

लग्नात्षष्ठाष्टमभावे वा व्यये वा पापसंयुते |
अक्समात्कलहश्चैव गृहे मिष्ठुरभावणम् ||२७||

चतुष्पाज्जीवहानिश्च व्यवहारे तथैव च |
अपमृत्युभयं चैव शत्रूणां कलहो भवेत् ||२८||

शुभदृष्टे शुभैर्युक्ते दारसौख्यं धनागमः |
आदौ शुभं देहसौख्यं वाहनाम्बरलाभकृत् ||२९||

अन्ते तु धनहानिश्चेत्स्वात्मसौख्यं न जायते |
द्वितीयद्यूननाथे वा ह्यपमृत्युर्भविष्यति ||३०||

तद्दोषपरिहारार्थं विष्णुसाहस्रकं जपेत् |
आयुर्वृद्धिकरं चैव सर्वसौभाग्यदायकम् ||३१||

जीवस्यान्तर्गते केतौ शुभग्रहसमन्विते |
अल्पसौख्यधनव्याप्तिः कुत्सितान्नस्य भोजनम् ||३२||

परान्नं चैव श्राद्धान्नं पापमूलाद्धनानि च |
दायेशाद्रिपुरन्ध्रस्थे व्यये वा पापसंयुते ||३३||

राजकोपो धनच्छेदो बन्धनं रोगपीडनम् |
बलाहानिः पितृद्वेषो भ्रातृद्वेषो मनोरुजम् ||३४||

दायेशात्सुतभाग्यस्थे वाहने कर्मगेऽपि वा |
नरवाहनयोगश्च गजाश्वाम्बरसङ्कुलम् ||३५||

महाराजप्रसादेन स्वेष्टकार्यार्थलाभकृत् |
व्यवसायात्फलाधिक्यं गोमहिष्यादिलाभकृत् ||३६||

यवनप्रभुमूलाद्वा धनवस्त्रादिलाभकृत् |
द्वितीयद्यूननाथे तु देहवाधा भविष्यति ||३७||

छागदानं प्रकुर्वीत मृत्युञ्जयजपं चरेत् |
सर्वदोषोपशमनीं शान्तिं कुर्याद्विधानतः ||३८||

जीवस्यान्तर्गते शुक्रे भाग्यकेन्द्रेशसंयुते |
लाभे वा सुतराशिस्थे स्वक्षेत्रे शुभसंयुते ||३९||

नरवाहनयोगश्च गजाश्वाम्बरसंयुतः |
महारजप्रसादेन लाभाधिक्यं महत्सुखम् |
नीलाम्बराणां रक्तानां लाभश्चैव भविष्यति ||४०||

पूर्वस्यां दिशि विप्रेन्द्र प्रयाणं धन्लाभदम् |
कल्याणं च महाप्रीतिः पितृमातृसुखावहा ||४१||

देवतागुरुभक्तिश्च अन्नदानं महत्तथा |
तडागगोपुरादीनि दिशेत् पुण्यानि भूरिशः ||४२||

षष्ठाष्टमव्यये नीचे दायेशाद्वा तथैव च |
कल्हो बन्धुवैषम्यं दारपुत्रादिपीडनम् ||४३||

मन्दारराहुसंयुक्ते कलहो राजतो भयम् |
स्त्रीमूलात्कलहश्चैव श्वसुरात्कलहस्तथा ||४४||

सोदरेण विवादः स्याद्धनधान्यपरिच्युतिः |
दायेशात्केन्द्रराशिस्थे धने वा भाग्यगेऽपि वा ||४५||

धनधान्यादिलाभश्च स्र्/ईलाभो राजदर्शनम् ||४६||

वाहनं पुत्रलाभश्च पशुवृद्धिर्महत्सुखम् |
गीतावाद्यप्रसङ्गादिर्विद्वज्जनसमागमः ||४७||

दिव्यान्नभोजनं सौख्यं स्वबन्धुजनपोषकम् |
द्विसप्तमाधिपे शुक्रे तद्दशानां धनक्षतिः ||४८||

अपमृत्युभयं तस्य स्त्रीमूलादौषधादितः |
तस्य रोगस्य शान्त्यर्थं शान्तिकर्म समाचरेत् ||४९||

श्वेतां गां महिषीं दद्यादायुरारोग्यवृद्धये |
शुक्रग्रहप्रसादेन ततः सुखमवाप्नुयात् ||५०||

जीवस्यान्तर्गते सूर्ये स्वोच्चे स्वक्षेत्रगेऽपि वा |
केन्द्रे वाऽथत्रिकोणे च दुश्चिक्ये लाभगेऽपि वा ||५१||

धने वा बलसंयुते दायेशाद्वा तथैव च |
तत्काले धनलाभः स्याद्राजसम्मानवैभवम् ||५२||

वाहनाम्बरपश्वादिभूषणं पुत्रसम्भवः |
मित्रप्रभुवशादिष्टं सर्वकार्ये शुभावहम् ||५३||

लग्नादष्टमव्यये सूर्ये दायेशाद्वा तथैव च |
शिरोरोगादिपीडा च ज्वरपीडा तथैव च ||५४||

सत्कर्मसु तदा हीनः पापकर्मचयस्तथा |
सर्वत्र जनविद्वेषो ह्यात्मबन्धुवियोगकृत् ||५५||

अकस्मात्कलहश्चैव जीवस्यान्तर्गते रवौ |
द्वितीयद्यूननाथे तु देहपीडा भविष्यति ||५६||

तद्दोषपरिहारार्थमादित्यहृदयं जपेत् |
सर्वपीडोपशमनं श्रीसूर्यस्य प्रसादतः ||५७||

जीवस्यान्तर्गते चन्द्रे केन्द्रे लाभत्रिकोणगे |
स्वोच्चे वा स्वर्क्षराशिस्थे पूर्णे चैव बलैर्युते ||५८||

दायेशाच्छुभराशिस्थे राजसम्मानवैभवम् |
दारपुत्रादिसौख्यं च क्षीराणं भोजनं तथा ||५९||

सत्कर्म च तथा कीर्तिः पुत्रपौत्रादिवृद्धिदा |
महाराजप्रसादेन सर्वसौख्यं धनागमः ||६०||

अनेकजनसौख्यं च दानधर्मादिसंग्रहः |
षष्ठाष्टमव्यये चन्द्रे स्थिते वा पापसंयुते ||६१||

दायेशात्षष्ठरन्ध्रे वा व्यये वा बलवर्जिते |
मानार्थबन्धुहानिश्च विदेशपरिविच्युतिः ||६२||

नृपचौरादिपीडा च दायादजनविग्रहः |
मातुलादिवियोगश्च मातृपीडा तथैव च ||६३||

द्वितीयषष्ठयोरीशे देहपीडा भविष्यति |
तद्दोषपरिहारार्थं दुर्गापाठं च कारयेत् ||६४||

जीवस्यान्तर्गते भौमे लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे |
स्वोच्चे वा स्वर्क्षगे वापि तुङ्गांशे स्वांशगेऽपि वा ||६५||

विद्याविवाहकार्याणि ग्रामभूम्यादिलाभकृत् |
जनसामर्थ्यमाप्नोति सर्वकार्यार्थसिद्धिदम् ||६६||

दायेशात्केन्द्रकोणस्थे लाभे वा धनगेऽपि वा |
शुभयुक्ते शुभैर्दृष्टे धनधान्यादिसम्पदः ||६७||

मिष्ठान्नदानविभवं राजप्रीतिकरं शुभम् |
स्त्रीसौख्यं च सुतवाप्तिः पुण्यतीर्थफलं तथा ||६८||

दायेशाद्रन्ध्रभावे वा व्यये वा नीचगेऽपि वा |
पापयुतेक्षिते वापि धान्यार्थगृहनाशनम् ||६९||

नानरोगभयं दुःखं नेत्ररोगादिसम्भवः |
पूर्वार्द्धे कष्टमधिकमपरार्द्धे महत्सुखम् ||७०||

द्वितीयद्यूननाथे तु देहजाड्यं मनोरुजः |
वृषभस्य प्रदानं तु सर्वसम्पत्प्रदायकम् ||७१||

जीवस्यान्तर्गते राहौ स्वोच्चे वा केन्द्रगेऽपि वा |
मूलत्रिकोणे भाग्ये च केन्द्राधिपसमन्विते ||७२||

शुभयुतेक्षिते वापि योगप्रीतिं समादिशेत् |
भुक्त्यादौ पञ्चमासांश्च धनधान्यादिकं लभेत् ||७३||

देशग्रामाधिकं च यवनप्रभुदर्शनम् |
गृहे कल्याणसम्पत्तिर्बहुसेनाधिपत्यकम् ||७४||

दूरयात्रादिगमनं पुण्यधर्मादिसंग्रहः |
सेतुस्नानफलावाप्तिरिष्टसिद्धिः सुखावहा ||७५||

दायेषाद्रन्ध्रभावे वा व्यये वा पापसंयुते |
चौराहिव्रणभीतिश्च राजवैषम्यमेव च ||७६||

गृहे कर्मकलापेन व्याकुलो भवति ध्रुवम् |
सोदरेण विरोधः स्याद्दायादजनविग्रहः ||७७||

गृहे त्वशुभकार्याणि दुःस्वप्नादिभयं ध्रुवम् |
अकस्मात्कलहश्चैव क्षूद्रशून्यादिरोगकृत् ||७८||

द्विसप्तमस्थिते राहौ देहवाधां विनिर्दिशेत् |
तद्दोषपरिहारार्थं मृत्युञ्जयजपं चरेत् ||७९||

छागदानं प्रकुर्वीत सर्वसौख्यमवाप्नुयात् |
देवपूयप्रसादेन राहुतुष्ट्या द्विजोत्तम ||८०||

1-3. Effects, like sovereignty over many kings, very well endowed with riches, revered by the king, gains of cattle, clothes, ornaments, conveyances, construction of a new house and a decent mansion, opulence and glory, dawn of fortune, success in ventures, meetings with Brahmins and the king, extraordinary profits from the employer and happiness to wife and children, will be experienced in the Antar Dasha of Jupiter in his own Dasha, if Jupiter is in his exaltation Rāśi, in his own Rāśi, in a Kendra, or Trikona.

4-5. Association with the menials, great distress, slander by coparceners, wrath of the employer, danger of premature death, separation from wife and children and loss of wealth and grains will be the results, if Jupiter is in his debilitation Rāśi, in his debilitated Navāmśa, or in 6th, 8th, or 12th.

6-7. There will be pains in the body, if Jupiter is the Lord of 7th (or of 2nd). The remedial measure to obtain relief from the above evil effects and to get fulfillment of ambitions is recitation of Rudr Japa and Shiva Sahasranam.

8-11. Effects, like acquisition of a kingdom, gain of clothes, ornaments, wealth, grains, conveyances, cattle and position, happiness from son and friends etc., gains specially of a blue-coloured horse, journey to the West, audience with the king and receipt of wealth from him, will be derived in the Antar Dasha of Saturn in the Dasha of Jupiter, if Saturn is in his exaltation, in his own Rāśi, in a Kendra, or Trikona endowed with strength.

12-14. Loss of wealth, affliction with fever, mental agony, infliction of wounds to wife and children, inauspicious events at home, loss of cattle and employment, antagonism with kinsmen etc. will be results, if Saturn is in 6th, 8th, or 12th, if Saturn is combust, or, if Saturn is in an enemy Rāśi.

15-15. There will be gain of land, house, son and cattle, acquisition of riches and property through the enemy etc., if Saturn is in Kendra, Trikona, the 11th, or in the 2nd from the Lord of the Dasha.

16-17. Effects, like loss of wealth, antagonistic relations with kinsmen, obstacles in industrial ventures, pains in the body, danger from the members of the family etc. will be realized, if Saturn is in the 6th, 8th, or 12th from the Lord of the Dasha, or, if Saturn is associated with a malefic.

18-19. There will be fear of premature death, if Saturn is 2nds, or 7ths Lord. The remedial measures to obtain relief from these evil effects and to enjoy sound health are recitation of Vishnu Sahasranam and giving in ch6thty a black cow, or a female buffalo.

20-21. Effects, like gains of wealth, bodily felicity, acquisition of a kingdom, gain of conveyances, clothes and cattle etc., will be derived in the Antar Dasha of Mercury in the Dasha of Jupiter, if Mercury is in his exaltation, in his own Rāśi, or in Kendra, in Trikona, or, if Mercury is associated with the Lord of the Dasha.

22-22. There will be increase in the number of enemies, loss of enjoyment and comforts, loss in business, affliction with fever and dysentery, if Mercury receives a Aspect from Mars.

23-24 Gains of wealth in his own country, happiness from parents and acquisition of conveyances by the beneficence of the king will result, if Mercury is in a Kendra, in the 5th, or 9th from the Lord of the Dasha, or, if Mercury is in his exaltation Rāśi.

25-26. There will be loss of wealth, journeys to foreign countries, danger from thieves while traveling, wounds, burning sensations, eye troubles, wanderings in foreign lands, if Mercury is in the 6th, 8th, or 12th from the Lord of the Dasha, or, if Mercury is associated with a malefic without receiving a Aspect from a benefic.

27-28. Distress without reason, anger, loss of cattle, loss in business, fear of premature death etc. will be the results, if Mercury be associated with a malefic, or malefics in 6th, in 8th, or in 12th.

29-29. There will be enjoyment, gains of wealth, conveyances and clothes at the commencement of the Antar Dasha, even if Mercury is associated with a malefic, but receives a Aspect from a benefic. At the end of the Dasha, however, there will be loss of wealth and bodily distress.

30-31. Premature death may be expected, if Mercury is 2nds, or 7ths Lord. The most effective and beneficial remedial measure for prolongation of longevity and to obtain relief from other evil effects is recitation of Vishnu Sahasranam.

32-32. Moderate enjoyment, moderate gain of wealth, coarse food, or food, given by others, food, given at the time of death ceremonies and acquisition of wealth through undesirable means will be the results, in the Antar Dasha of Ketu in the Dasha of Jupiter, if Ketu is associated with, or receives a Aspect from a benefic.

33-34. Effects, like loss of wealth by the wrath of the king, imprisonment, diseases, loss of physical strength, antagonism with father and brother and mental agony, will be experienced, if Ketu be in the 6th, 8th, or 12th from the Lord of the Dasha, or be associated with malefics.

35-36. Acquisition of a palanquin, elephants etc., beneficence of the king, success in the desired spheres, profits in business, increase in the number of cattle, gain of wealth, clothes etc. from a Yavana king (Muslim dignitary) will be the auspicious effects, if Ketu is in the 5th, 9th, 4th, or 10th from the Lord of the Dasha.

37-38. There will be physical distress, if Ketu is 2nds, or 7ths Lord (or, if Ketu is in 2nd, or in 7th. The remedial measure to obtain relief from the above evil effects is performance of Mrityunjaya Japa in the prescribed manner.

39-43. Effects, like acquisition of conveyances, like palanquin, elephants etc., gain of wealth by the beneficence of the king, enjoyment, gain of blue and red articles, extraordinary income from journeys to the East, well-being in the family, happiness from parents, devotion to deities, construction of reservoirs, charities etc., will be derived in the Antar Dasha of Venus, if Venus is in a Kendra, Trikona, or in 11th, or, if Venus is in his own Rāśi and receives a Aspect from a benefic, or from benefics.

44-44. Evil effects, like quarrels, antagonism with kinsmen, distress to wife and children, will be felt, if Venus is in the 6th, 8th, or 12th from the Lord of the Dasha, or Lagna, or, if Venus is in his debilitation Rāśi.
There will be quarrels, danger from the king, antagonism with the wife, disputes with the father-in-law and with brothers, loss of wealth etc., if Venus is associated with Saturn, or Rahu, or with both.

45-47. There will be gain of wealth, happiness from wife, meeting with the king, increase in the number of children, conveyances and cattle, enjoyment of music, society with men of learning, availability of sweetish preparations, giving help and assistance to kinsmen etc., if Venus is in a Kendra, Trikona, or in the 2nd from the Lord of the Dasha.

48-50. Loss of wealth, fear of premature death, antagonism with wife etc. will be experienced, if Venus is 2nds, or 7ths Lord. The remedial measure to obtain relief from these evil effects is giving a tawny-coloured cow, or a female buffalo in ch6thty.

51-53. Gain of wealth, reverence, happiness and acquisition of conveyances, clothes, ornaments etc., birth of children, cordial relations with the king, success in ventures etc. will be the auspicious results in the Antar Dasha of Sun in the Dasha of Jupiter, if Sun is in his exaltation, in his own Rāśi, in a Kendra, Trikona, or in 3rd, 11th, or 2nd and be endowed with strength.

54-55. Effects, like nervous disorder, fever, laziness, or reluctance in the performance of good deeds, indulgence in sins, antagonistic attitude towards all, separation from kinsmen and distress without reasons, will be experienced, if Sun is in 6th, 8th, or 12th, or, if Sun is in the 6th, 8th, or 12th from the Lord of the Dasha.

56-57. There will be physical distress, if Sun is 2nds, or 7ths Lord. The remedial measure to obtain relief from the above evil effects and to enjoy good health is recitation of Adhitya Hridaya Path.

58-60. Effects, like reverence from the king, opulence and glory, happiness from wife and children, availability of good food, gain of reputation by performance of good deeds, increase in the number of children and grandchildren, comforts by the beneficence of the king, religious and ch6thtable inclinations etc., will be derived in the Antar Dasha of Moon in the Dasha of Jupiter, if Moon is in a Kendra, Trikona, or in 11th, or, if Moon is in her exaltation, or in her own Rāśi and, if Moon is full and strong and in an auspicious House from the Lord of the Dasha.

61-63. There will be loss of wealth and kinsmen, wanderings in foreign lands, danger from the king, thieves, quarrels with coparceners, separation from a maternal uncle, distress to mother etc., if Moon is weak, or is associated with malefics, or, if Moon is in 6th, 8th, or 12th, or, if Moon is in the 6th, 8th, or 12th from the Lord of the Dasha.

64. Physical distress will be experienced, if Moon is 2nds, or 7ths Lord. The remedial measure to obtain relief from the above effects is Durga Saptashati Path.

65-66. Effects, like the celebration of functions, such as marriage etc., gain of land, or villages, growth of strength and valor and success in all ventures, will be derived in the Antar Dasha of Mars in the Dasha of Jupiter, if Mars is in his exaltation, in his own Rāśi, or in his exalted, or own Navāmśa.

67-68. There will be gain of wealth and grains, availability of good sweetish preparations, pleasure of the king, happiness from wife and children and other auspicious effects, if Mars is in a Kendra, Trikona, in 11th, or 2nd and is associated with, or receives a Aspect from benefics.

69-71. Loss of wealth and house, eye trouble and other inauspicious effects will be the results, if Mars is in the 8th, or 12th from the Lord of the Dasha, or, if Mars is in his debilitation Rāśi, associated with, or receiving a Aspect from malefics. The effects will be particularly adverse at the commencement of the Antar Dasha. There will be some mitigation of evil effects later. There will be physical distress and mental agony, if Mars is the Lord of 2nd, or 7th. The remedial measure to obtain relief from the above evil effects and to get gains of wealth and property is to give a bull in ch6thty.

72-75. Effects, like attachment to Yoga, gain of wealth and grains during the first five months, sovereignty over a village, or country, meeting with a foreign king, well-being in the family, journeys to distant lands, bathing in holy places, will be derived in the Antar Dasha of Rahu in the Dasha of Jupiter, if Rahu is in his exaltation, in his own Rāśi, in his MulaTrikonaa, or, if Rahu is in a Kendra, or Trikona, or, if Rahu receives a Aspect from the Lord of a Kendra, or, if Rahu is associated with, or receives a Aspect from a benefic.
76-78. Danger from thieves, snakes, the king, wounds, troubles in domestic affairs, antagonism with co-borns and coparceners, bad dreams, quarrels without reason, danger from diseases etc. will result, if Rahu is associated with a malefic, if Rahu is in the 8th, or 12th from the Lord of the Dasha.

79-80. There will be physical distress, if Rahu is in 2nd, or in 7th. The remedial measures to obtain relief from the above evil effects are Mrityunjaya Japa and giving a goat in charity.