Chapter 55 Effects of Antardashas in the Dasha of Rahu

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ५५ (रह्वन्तर्दशाफलाध्यायः)

अथ रह्वन्तर्दशाफलाध्यायः ||५५||

कुलीरे वृश्चिके राहौ कन्यत्यां चापगेऽपि वा |
तद्भुक्तो राजसम्मानं वस्त्रवाहनभूषणम् ||१||

व्यवसायात्फलाधिक्यं चतुष्पाज्जीवलाभकृत् |
प्रयाणं पश्चिमे भागे वाहनाम्बरलाभकृत् ||२||

लग्नादुपचये राहौ शुभग्रहयुतेक्षिते |
मित्रांशे तुङ्गभागांशे योगकारकसंयुते ||३||

राज्यलाभं महोत्साहं राजप्रीतिं शुभावहम् |
करोति सुखसम्पत्तिं दारपुत्रादिवर्द्धनम् ||४||

लग्नाष्ट्मे व्यये राहौ पापयुक्तेऽथ वीक्षिते |
चौरादिव्रणपीडा च सर्वत्रैवं भवेद्द्विज ||५||

राजद्वारजनद्वेष इष्टबन्धुविनाशनम् |
दारपुत्रादिपीडा च भवत्येव न संशयः ||६||

द्वितीयद्यूननाथे वा सप्तमस्थानमाश्रिते |
सदा रोगो महाकष्टं शान्तिं कुर्याद्यथाविधि |
आरोग्यं सम्पदश्चैव भविष्यन्ति तदा द्विज ||७||

राहुरन्तर्गते जीवे लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे |
स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे वापि तुङ्गस्वर्क्षांशगेऽपि वा ||८||

स्थानलाभं मनोधैर्यं शत्रुनाशं महत्सुखम् |
राजप्रीतिकरं सौख्यं जनोऽतीव समश्नुते ||९||

दिनेदिने वृद्धिरपि सितपक्षे शशी यथा |
वाहनादिधनं भूरि गृहे गोधनसंकुलम् ||१०||

नैरृत्ये पश्चिमे भागे प्रयाणं राजदर्शनम् |
युक्तकार्यार्थसिद्धिः स्यात्स्वदेशे पुनरेष्यति ||११||

उपकारो ब्राह्मणानां तीर्थयात्रादिकर्मणाम् |
वाहनग्रामलाभश्च देवब्राह्मणपूजनम् ||१२||

पुत्रोत्सवादिसन्तोषो नित्यं मिष्ठान्नभोजनम् |
नीचे वाऽस्तङ्गते वापि षष्ठाष्टव्ययराशिगे ||१३||

शत्रुक्षेत्रे पापयुक्ते धनहानिर्भविष्यति |
कर्मविघ्नो भवेत्तस्य मानहानिश्च जायते ||१४||

कलत्रपुत्रपीडा च हृद्रोगो राजकारकृत् |
दायेशात्केन्द्रकोणे वा लाभे वा धनगेऽपि वा ||१५||

दुश्चिक्ये बलसम्पूर्णे गृहक्षेत्रादिवृद्धिकृत् |
भोजनाम्बरपश्वादिदानधर्मजपादिकम् ||१६||

भुक्त्यन्ते राजकोपाच्च द्विमासं देहपीडनम् |
ज्येष्ठभ्रातुर्विनाशश्च मातृपित्रादिपीडनम् ||१७||

दायेशात्षष्ठरन्ध्रे वा रिःफे वा पापसंयुते |
तद्भुक्तौ धनहानिः स्याद्देहपीडा भविष्यति ||१८||

द्वितीयद्यूननाथे वा ह्यपमृत्युर्भविष्यति |
स्वर्णस्य प्र्तिमादानं शिवपूजं च कार्यते ||१९||

स्र्/ईशम्भोश्च प्रसादेन ग्रहस्तुष्टो द्विजोत्तम |
देहारोग्यं प्रकुरुते शान्तिं कुर्याद्विचक्षणम् ||२०||

राहोरन्तर्गते मन्दे लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे |
स्वोच्चे मूलत्रिकोणे वा दुश्चिक्ये लाभराशिगे ||२१||

तद्भुक्तौ नृपतेः सेवा राजप्रीतिकरी शुभा |
विवाहोत्सवकार्याणि कृत्वा पुण्यानि भूरिशः ||२२||

आरामकरणे युक्तो तडागं कारयिष्यति |
शूद्रप्रभुवशादिष्टलाभो गोधनसंग्रहः ||२३||

प्रयाणं पश्चिमे भागे प्रभुमूलाद्धनक्षयः |
देहालस्यं फलाल्पत्वं स्वदेशे पुनरेष्यति ||२४||

नीचारिक्षेत्रगे मन्दे रन्ध्रे वा व्ययगेऽपि वा |
नीचारिराजभीतिश्च दारपुत्रादिपीडनम् ||२५||

आत्मबन्धुमनस्तापं दायादजनविग्रहम् |
व्यवहारे च कलहमकस्माद्भूषणं लभेत् ||२६||

दायेशात्षष्ठरिष्फे वा रन्ध्रे वा पापसंयुते |
हृद्रोगो मानहानिश्च विवादः शत्रुपीडनम् ||२७||

अन्यदेशादिसञ्चारो गुल्मवद्वयाधिभाग्भवेत् |
कुभोजनं कोद्रवादि जातिदुःखाद्भयं भवेत् ||२८||

द्वितीयद्यूननाथे तु ह्यपमृत्युर्भविष्यति |
कृष्णां गां महिषीं दद्याद्दानेमारोग्यमादिशेत् ||२९||

राहोरन्तर्गते सौम्ये भाग्ये वा स्वर्क्षगेऽपि वा |
तुङ्गे वा केन्द्रराशिस्थे पुत्रे वा बलगेऽपि वा ||३०||

राजयोगं प्रकुरुते गृहे कल्याणवर्द्धनम् |
व्यापारेण धनप्राप्तिविद्यावाहनमुत्तमम् ||३१||

विवाहोत्सवकार्याणि चतुष्पाज्जीवलाभकृत् |
सौम्यमासे महत्सौख्यं स्ववारे राजदर्शनम् ||३२||

सुगन्धपुष्पशय्यादि स्त्रीसौख्यं चातिरोभनम् |
महाराजप्रसादेन धनलाभो महद्यशः ||३३||

दायेशात्केन्द्रलाभे वा दुश्चिक्ये भाग्यकर्मगे |
देहारोग्यं हृदुत्साह इष्टसिद्धिः सुखावहा ||३४||

पुण्यश्लोकादिकीर्तिश्च पुराणश्रवणादिकम् |
विवाहो यज्ञदीक्षा च दानधर्मदयादिकम् ||३५||

षष्ठाष्टमव्यये सौम्ये मन्देनापि युतेक्षिते |
दायेशात्षष्ठरिःफे वा रन्ध्रे वा पापसंयुते ||३६||

देवभाह्मणनिन्दा च भोगभाग्यविवर्जितः |
सत्यहीनश्च दुर्बुद्धिश्चौराहिनृपपीडनम् ||३७||

अकस्मात्कलहश्चैव गुरुपुत्रादिनाशनम् |
अर्थव्ययो राजकोपो दारपुत्रादिपीडनम् ||३८||

द्वितीयद्यूननाथे वा ह्यपमृत्युभयं वदेत् |
तद्दोषपरिहारार्थं विष्णुसाहस्रकं जपेत् ||३९||

राहोरन्तर्गते केतौ भ्रमणं राजतो भयम् |
वातज्वरादिरोगश्च चतुष्पाज्जीवहानिकृत् ||४०||

अष्टमाधिसंयुक्ते देहजाड्यं मनोव्यथा |
शुभयुक्ते शुभैर्दृष्टे देहसौख्यं धनागमः |
राजसम्मानभूषाप्तिर्गृहे शुभकरो भवेत् ||४१||

लग्नाधिपेन सम्बन्धे इष्टसिद्धिः सुखावहा |
लग्नाधिपसमायुक्ते लाभो वा भवति ध्रुवम् ||४२||

चतुष्पाज्जिवलाभः स्यात्केन्द्रे वाथ त्रिकोणगे |
रन्ध्रस्थानगते केतौ व्यये वा बलवर्जिते ||४३||

तद्भुक्तौ बहुरोगः स्याच्चोराहिव्रणपीडनम् |
पितृमातृवियोगश्च भातृद्वेषो मनोरुजा ||४४||

द्वितीयद्यूननाथे तु देहबाधा भविष्यति |
तद्दोषपरिहारार्थं छागदानं च कारयेत् ||४५||

राहोरन्तर्गते शुक्रे कग्नात्केन्द्गत्रिकोणगे |
लाभे वा बलसंयुक्ते योगप्राबल्यमादिशेत् ||४६||

विप्रमूलाद्धनप्राप्तिर्गोमहिष्यादिलाभकृत् |
पुत्रोत्सवादिसन्तोषो गृहे कल्याणसम्भवः ||४७||

सम्मानं राजसम्मनं राज्यलाभो महत्सुखम् |
स्वोच्चे वा स्वर्क्षगे वापि तुङ्गांशे स्वांशगेऽपि वा ||४८||

नूतनं गृहनिर्माणं नित्यं मिष्ठान्नभोजनं |
कलत्रपुत्रविभवं मित्रसंगः सुभोजनम् ||४९||

अन्नदानं प्रियं नित्यं दानधर्मादिसंग्रहः |
महाराजप्रसादेन वाहनाम्बरभूषणं ||५०||

व्यवसायात्फलाधिक्यं विवाहो मौञ्जिबन्धनम् |
षष्ठाष्टमव्यये शुक्रे नीचे शत्रुगृहे स्थिते ||५१||

मन्दारफणिसंयुक्ते तद्भुक्तौ रोगमादिशेत् |
अकस्मात्कलहं चैव पितृपुत्रवियोगकृत् ||५२||

स्वबन्धुजनहानिश्च सर्वत्र जनपीडनम् |
दायादकलहश्चैव स्वप्रभोः स्वस्य मृत्युकृत् ||५३||

कलत्रपुत्रपीडा च शूलरोगादिसम्भवः |
दायेशात्केन्द्रराशिस्थे त्रिकोणे वा समन्विते ||५४||

लाभे वा कर्मराशिस्थे क्षेत्रपालमहत्सुखम् |
सुगन्धवस्त्रशय्यादि गानवाद्यसुखं भवेत् ||५५||

छत्रचामरभूषाप्तिः प्रियवस्तुसमन्विता |
दायेशाद्रिपुरन्ध्रस्थे व्यये वा पापसंयुते ||५६||

विप्राहिनृपचौरादिमूत्रकृच्छ्रान्महद्भयम् |
प्रमेहाद्रौधिरो रोगः कुत्सितान्नं शिरोव्यथा ||५७||

कारागृहप्रवेशश्च राजदण्डाद्धनक्षयः |
द्वितीयद्यूननाथे वा दारपुत्रादिनाशनम् ||५८||

आत्मपीडा भयं चैव ह्यपमृत्युभयं भवेत् |
दुर्गालक्ष्मीजपं कुर्यात् ततःसुखमवाप्नुयात् ||५९||

राहोरन्तर्गते सूर्ये स्वोच्चे स्वक्षेत्रकेन्द्रगे |
त्रिकोणे लाभगे वाऽपि तुङ्गांशे स्वांशगेऽपि वा ||६०||

शुभग्रहेण सन्दृष्टे राजप्रीतिकरं शुभम् |
धनधान्यसमृद्धिश्च ह्यल्पमान सुखवाहम् ||६१||

अल्पग्रामाधिपत्यं च स्वल्पलाभो भविष्यति |
भाग्यलग्नेशसंयुक्ते कर्मेशेन निरीक्षिते ||६२||

राजाश्रयो महाकीर्तिर्विदेशगमनं तथा |
देशाधिपत्ययोगश्च गजश्वाम्बरभूषणम् ||६३||

मनोऽभिष्टप्रदानं च पुत्रकल्याणसम्भवम् |
दयेशाद्रिःफरन्ध्रस्थे षष्ठे वा नीचगेऽपि वा ||६४||

ज्वरातिसाररोगश्च कलहो राजविग्रहः |
प्रयाणं शत्रुवृद्धिश्च न्रिपचौराग्निपीडनम् ||६५||

दायेशात्केन्द्रकोणे वा दश्चिक्ये लाभगेऽपि वा |
विदेशे राजसम्मानं कल्याणं च शुभावहम् ||६६||

द्वितीयद्यूननाथे तु महारोगो भविष्यति |
सूर्यप्रणामं शान्तिं च कुर्यादारोग्यसम्भवाम् ||६७||

राहोरन्तर्गते चन्द्रे स्वक्षेत्रे स्वोच्चगेऽपि वा |
केन्द्रत्रिकोणलाभे वा मित्रर्क्षे शुभसंयुते ||६८||

राजत्वं राजपूज्यत्वं धनार्थं धनलाभकृत् |
आरोग्यं भूषण्ं चैव मित्रस्त्रीपुत्रसम्पदः ||६९||

पूर्णे चन्द्रे फलं पूर्णं राजप्रीत्या शुभावहम् |
अश्ववाहनलाभः स्यद्गृहक्षेत्रादिवृद्धिकृत् ||७०||

दायेशात्सुखभाग्यस्थे केन्द्रे वा लाभगेऽपि वा |
लक्ष्मीकटाक्षचिह्नानि गृहे कल्याणसम्भवः ||७१||

सर्वकार्यसिद्धिः स्याद्धनधान्यसुखावहा |
सत्कीर्तिलाभसम्मानं देव्याराधनमाचरेत् ||७२||

दायेशात्षष्ठरन्ध्रस्थे व्यये वा बलवर्जिते |
पिशाचक्षुद्रव्याघ्राद्य्सिर्गृहक्षेत्रार्थनाशनम् ||७३||

मार्गे चौरभयं चैव व्रणाधिक्य महोदयम् |
द्वितीयद्यूननाथे तु अपमृत्युस्तदा भवेत् ||७४||

श्वेतां गां महिषीं दद्याद् विप्रायारोग्यसिद्धये |
ततः सौख्यमवाप्नोति चन्द्रग्रहप्रसादतः ||७५||

राहोरन्तर्गते भौमे लग्नाल्लाभत्रिकोणगे |
केन्द्रे वा शुभसंयुक्ते स्वोच्चे स्वक्षेत्रगेऽपि वा ||७६||

नष्टराज्यधन्प्राप्तिर्गृहक्षेत्राभिवृद्धिकृत् |
इष्टदेवप्रसादेन सन्तानसुखभाग्भवेत् ||७७||

क्षिप्रभोज्यान्महत्सौख्यं भूषणश्वाम्बरादिकृत् |
दायेशात्केन्द्रकोणे वा दुश्चिक्ये लाभगेऽपि वा ||७८||

रक्तवस्त्रादिलाभः स्यात्प्रयाणं राजदर्शनम् |
पुत्रवर्गेषु कल्याणं स्वप्रभोश्च महत्सुखम् ||७९||

सेनपत्यं महोत्साहो भ्रातृवर्गधनागमः |
दायेशाद्रन्ध्ररिःफे वा षष्ठे पापसमन्विते ||८०||

पुत्रदारादिहानिश्च सोओदराणां च पीडनम् |
स्थानभ्रंशो बन्धुवर्गदारपुत्रविरोधनम् ||८१||

चौराहिव्रणभीतिश्च स्वदेहस्य च पीडनम् |
आदौ क्लेशकरं चैव मध्यान्ते सौखमाप्नुयात् ||८२||

द्वितीयद्यूननाथे तु देहालस्यं महद्भयम् |
अनड्वाहं च गां दद्यादारोग्यसुखलब्धये ||८३||

1-4. Effects, like acquisition of a kingdom, enthusiasm, cordial relations with the king, happiness from wife and children and increase in property, will be derived in the Antar Dasha of Rahu in the Dasha of Rahu, if Rahu is in Cancer, Scorpio, Virgo, or Sagittarius and is in 3rd, 6th, 10th, or 11th, or is conjunct with a Yoga Karak Planet in his exaltation Rāśi.

5-6. There will be danger from thieves, distress from wounds, antagonism with government officials, destruction of kinsmen, distress to wife and children, if Rahu is in 8th, or 12th, or be associated with malefics.

7. If Rahu is 2nds, or 7ths Lord, or is in 2nd, or 7th, there will be distress and diseases. To obtain relief from the above evil effects Rahu should be worshipped (by recitation of his Mantras) and by giving in ch6thty things, connected with, or ruled by Rahu.

8-12. Effects, like gain of position, patience, destruction of foes, enjoyment, cordial relations with the king, regular increase in wealth and property, like the growth of Moon of the bright half of the month (Shukla Paksh), gain of conveyance and cows, audience with the king by performing journey to the West, or South-East, success in the desired ventures, return to ones homeland, doing good for Brahmins, visit to holy places, gain of a village, devotion to deities and Brahmins, happiness from wife, children and grand children, availability of sweetish preparations daily etc. will be derived in the Antar Dasha of Jupiter in the Dasha of Rahu, if Jupiter is in his exaltation, in his own Rāśi, in his own Navāmśa, or in his exalted Navāmśa, or, if Jupiter is in a Kendra, or in a Trikona with reference to Lagna.

13-14. Loss of wealth, obstacles in work, defamation, distress to wife and children, heart disease, entrustment of governmental authority etc. will result, if Jupiter is in his debilitation Rāśi, is combust, is in 6th, 8th, or 12th, is in an enemy Rāśi, or is associated with malefics.

15-17. There will be gains of land, good food, gains of cattle etc., inclinations towards ch6thtable and religious work etc., if Jupiter is in a Kendra, in a Trikona, the 11th, the 2nd, or the 3rd from the Lord of the Dasha and is endowed with strength.

18-20. Loss of wealth and distress to body will result, if Jupiter is in the 6th, the 8th, or the 12th from the Lord of the Dasha, or, if Jupiter is associated with malefics. There will be danger of premature death, if Jupiter is 2nds, or 7ths Lord. The person will get relief from the above evil effects and enjoy good health by the beneficence of the Lord Shiva, if he worships his idol, made of gold.

21-24. Effects, like pleasure of the king for devotion in his service, auspicious functions, like celebration of marriage etc. at home, construction of a garden, reservoir etc., gain of wealth and cattle from well-to-do persons, belonging to the Sudra class, loss of wealth caused by the king during journey to the West, reduction in income, due to lethargy, return to homeland, will be derived in the Antar Dasha of Saturn in the Dasha of Rahu, if Saturn is in a Kendra, in a Trikona, in his exaltation, in his own Rāśi, in his MulaTrikonaa, in 3rd, or in 11th.

25-26. Danger from menials, the king and enemies, distress to wife and children, distress to kinsmen, disputes with the coparceners, disputes in dealings with others, but sudden gain of ornaments, will result, if Saturn is in his debilitation Rāśi, in his enemy Rāśi, or in 8th, or 12th.

27-29. There will be heart disease, defamation, quarrels, danger from enemies, foreign journeys, affliction with Gulma, unpalatable food and sorrows etc., if Saturn is in the 6th, the 8th, or the 12th from the Lord of the Dasha. Premature death is likely, if Saturn is 2nds, or 7ths Lord. Remedial measure to obtain relief from the above evil effects and to regain good health is giving a black cow, or a she-buffalo in ch6thty.

30-33. Auspicious effects, like Raja Yoga, well being in the family, profits and gain of wealth in business, comforts of conveyances, marriage and other auspicious functions, increase in the number of cattle, gain of perfumes, comforts of bed, women etc., will be derived in the Antar Dasha of Mercury in the Dasha of Rahu, if Mercury is in his exaltation Rāśi, in a Kendra, or in 5th and, if Mercury is endowed with strength. Good results, like Raja Yoga, beneficence of the king and gain of wealth and reputation, will be realized particularly on Wednesday in the month of Mercury.

34-35. Sound health, Isht Siddhi, attending discourse on Puranas and ancient history, marriage, offering of oblations, charities, religious inclination and sympathetic attitude towards others will result, if Mercury is in a Kendra, in the 11th, 3rd, 9th, or 10th from the Lord of the Dasha.

36-38. There will be opprobrium (Ninda) of deities and Brahmins by the native, loss of fortune, speaking lies, unwise actions, fear from snakes, thieves and the government, quarrels, distress to wife and children etc., if Mercury is in 6th, 8th, or 12th, or, if Mercury receives a Aspect from Saturn.

39. If Mercury is 2nds, or 7ths Lord, there will be fear of premature death. Remedial measure to obtain relief from the above evil effects is recitation of Vishnu Sahasranam.

40-41. During the Antar Dasha of Ketu in the Dasha of Rahu there will be journeys to foreign countries, danger from the king, rheumatic fever etc. and loss of cattle. If Ketu is conjunct with 8ths Lord, there will be distress to the body and mental tension. Enjoyment, gain of wealth, recognition by the king, acquisition of gold etc. will be the results, if Ketu is associated with, or receives a Aspect from benefics.

42-42. There will be Isht Siddhi, if Ketu is related to the Lord of Lagna. If he is associated with the Lord of Lagna, there will definitely be gain of wealth. There will also definitely be increase in the number of cattle, if Ketu is in a Kendra, or in a Trikona.

43-45. Effects, like danger from thieves and snakes, distress from wounds, separation from parents, antagonistic relations with kinsmen, mental agony etc. will be derived, if Ketu is without strength in 8th, or 12th. If Ketu is 2nds, or 7ths Lord, there will be distress to the body. The remedial measure to obtain relief from the above evil effects is giving a goat in ch6thty.

46-47. Effects, like gains of wealth through Brahmins, increase in the number of cattle, celebrations for the birth of a son, well-being, recognition from government, acquisition of a kingdom, attainment of a high position in government, great enjoyment and comforts etc. will be experienced in the Antar Dasha of Venus in the Dasha of Rahu, if Venus is with strength in a Kendra, in a Trikona, or in 11th.

48-50. Construction of a new house, availability of sweet preparations, happiness from wife and children, association with friends, giving of grains etc. in ch6thty, beneficence of the king, gain of conveyances and clothes, extraordinary profits in business, celebration of Upasayan ceremony of we6thng the sacred thread (Janou) etc. will be the auspicious results, if Venus be in his exaltation, in his own Rāśi, in is exalted, or in his own Navāmśa.

51-53. There will be diseases, quarrels, separation from ones son, or father, distress to kinsmen, disputes with coparceners, danger of death to oneself, or to ones employer, unhappiness to wife and children, pain in the stomach etc., if Venus is in 6th, 8th, or 12th, in his debilitation, or in an enemy Rāśi, or, if Venus is associated with Saturn, Mars, or Rahu.

54-55, Enjoyments from perfumes, bed, music etc., gain of a desired object, fulfillment of desires will be the results, if Venus is in a Kendra, in a Trikona, in the 11th, or in the 10th from the Lord of the Dasha.

56-59. Effects, like danger from the wrath of Brahmins, snakes and the king, possibility of affliction with diseases, like stoppage of urine, diabetes, pollution of blood, anaemia, availability of only coarse food, nervous disorder, imprisonment, loss of wealth, as a result of penalties, or fines, imposed by government, will be derived, if Venus is associated with malefics in the 6th, 8th, or 12th from the Lord of the Dasha. There will be distress to wife and children, danger of premature death to oneself, if Venus is 2nds, or 7ths Lord. Remedial measures to obtain relief from the above evil effects are worship of Goddess Durga and Goddess Lakshmi.

60-61. Effects, like cordial relations with the king, increase in wealth and grains, some popul6thty/respect, some possibility of becoming head of a village etc., will be experienced in the Antar Dasha of Sun in the Dasha of Rahu, if Sun is in his exaltation, in his own Rāśi, in 11th, in a Kendra, or in a Trikona, or in his exalted, or own Navāmśa.

62-63. There will be good reputation and encouragement and assistance by government, journeys to foreign countries, acquisition of the sovereignty of the country, gains of elephants, horses, clothes, ornaments, fulfillment of ambitions, happiness to children etc., if Sun is associated with, or receives a Aspect from Lagnas, 2nds, or 10ths Lord.

64-65. Fevers, dysentery, other diseases, quarrels, antagonism with the king, travels, danger from foes, thieves, fire etc. will be the results, if Sun is in his debilitation Rāśi, or, if Sun is in the 6th, 8th, or 12th from the Lord of the Dasha.

66. Well-being in every way and recognition from kings in foreign countries will be the results, if Sun is in a Kendra, in a Trikona, in the 3rd, or in the 11th from the Lord of the Dasha.

67. There will be danger of critical illness, if Sun is 2nds, or 7ths Lord. Worship of Sun is the remedial measure, recommended to obtain relief from the above evil effects.

68-70. Effects, like acquisition of a kingdom, respect from the king, gains of wealth, sound health, gains of garments and ornaments, happiness from children, comforts of conveyances, increase in house and landed property etc., will be derived in the Antar Dasha of Moon in the Dasha of Rahu, if Moon is in his exaltation, in his own Rāśi, in a Kendra, Trikona, or in 11th, or, if Moon is in a friendly Rāśi, receiving a Aspect from benefics.

71-72. Beneficence of the Goddess Lakshmi, all-round success, increase in wealth and grains, good reputation and worship of deities will be the results, if Moon is in the 5th, 9th, in a Kendra, or in the 11th from the Lord of the Dasha.

73-75. There will be the creation of disturbances at home and in the agricultural activities by evil spirits, leopards and other wild animals, danger from thieves during journeys and stomach disorders, if Moon is bereft of strength in the 6th, 8th, or 12th from the Lord of the Dasha. There will the possibility of premature death, if Moon is 2nds, or 12ths Lord. The remedial measure to obtain relief from the above evil effects is to give in ch6thty a white cow, or a female buffalo.

76-77. Effects, like the recovery of a lost kingdom and recovery of lost wealth, property at home and increase in agricultural production, gain of wealth, blessings by the household deity (Isht Dev), happiness from children, enjoyment of good food etc., will be derived in the Antar Dasha of Mars in the Dasha of Rahu, if Mars is in 11th, 5th, or 9th, or, if Mars is in a Kendra, if Marsreceives a Aspect from benefics, or, if Mars is in his exaltation, or in his own Rāśi.

78-79. There will be acquisition of red-coloured garments, journeys, audience with the king, well-being of children and employer, attainment of the position of a Commander of the Army, enthusiasm and gain of wealth through kinsmen, if Mars is in a Kendra, in the 5th, 9th, 3rd, or in the 11th from the Lord of the Dasha.

80-82. Distress to wife, children and co-borns, loss of position, antagonistic relations with children, wife and other close relations, danger from thieves, wounds and pain in the body etc. will result, if Mars is in the 6th, 8th, or 12th from the Lord of the Dasha, receiving a Aspect from malefics.

83. There will be lethargy and danger of death, if Mars is 2nds, or 7ths Lord. The remedial measure to obtain relief from the above evil effects is giving a cow, or a bull in clarity.