Chapter 54 Effects of Antardashas in the Dasha of Mars

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ५४ (कुजदशान्तर्दशाफलाध्यायः)

अथ कुजदशान्तर्दशाफलाध्यायः ||५४||

कुजे स्वान्तर्गते विप्र लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे |
लाभे वा शुभसंयुक्ते दुष्चिक्ये धनसंयुते ||१||

लग्नाधिपेन संयुक्ते राजाऽनुग्रहवैभवम् |
लक्ष्मीकटोक्षचिह्नानि नष्टराज्यार्थलाभकृत् ||२||

पुत्रोत्सवादिसन्तोषो गृहे गोक्षीरसङ्कलम् |
स्वोच्चे वा स्वर्क्षगे भौमे स्वांशे वा बलसंयुते ||३||

गृहक्षेत्राभिवृद्धिश्च गोमहिष्यादिलाभकृत् |
महाराजप्रसादेन स्वेष्टसिद्धिः सुखावहा ||४||

अथाऽष्टमव्यये भौमे पापदृग्योगसंयुते |
मूत्रकृर्च्छादिरोगश्च कष्टाधिक्यं व्रणाद्भयम् ||५||

चौराहिराजपीडा च धनधान्यपरुक्षयः |
द्वितीये द्यूननाथे तु देहजाड्यं मनोव्यथा ||६||

तद्दोषपरिहारार्थं रुद्रजाप्यं च कारयेत् |
अनड्वाहं प्रदद्वाच्च कुजदोषनिवृत्तये ||७||

तेन तुष्टो भवेद् भौमः शङ्करस्य प्रसादतः |
आरोग्यं कुरुते तस्य सर्वसम्पत्तिदायकम् ||८||

कुजस्यान्तर्गते राहौ स्वोच्चे मूलत्रिकोणगे |
शुभैर्युक्ते शुभैर्दृष्टे केन्द्रलाभतृकोणगे ||९||

तत्काले राजसम्मानं गृहभूम्यादिलाभकृत् |
कलत्रपुत्रलाभः स्याद्व्यवसायात्फलाधिकम् ||१०||

गङ्गास्नानफलावाप्तिं विदेशगमनं तथा |
तथाऽष्टमव्यये राहौ पापयुक्तेऽथ वीक्षिते ||११||

चौराहिव्रणभीतिश्च चतुष्पाज्जीवनशनम् |
वातपित्तरुजोभीतिः कारागृहनिवेशनम् ||१२||

धनस्थानगते राहौ धननास्अं महद्भयम् |
सप्तमस्थानगे वाऽपि ह्यपमृत्युभयं महत् ||१३||

नागपूजां प्रकुर्वीत देवब्राह्मणभोजनं |
मृत्युञ्जयजपं कुर्यादायुरारोग्यलब्धये ||१४||

कुजस्यान्तर्गते जीवे त्रिकोणे केन्द्रगेऽपि वा |
लाभे वा धनसंयुक्ते तुङ्गांशे स्वांशगेपि वा ||१५||

सत्कीर्ती राजसम्मानं धनधान्यस्य वृद्धिकृत् |
गृहे कल्याणसम्पत्तिर्दारपुत्रादिलाभकृत् ||१६||

दायेशात्केन्द्रराशिस्थे त्रिकोणे लाभगेऽपि वा |
भाग्यकर्माधिपैर्युक्ते वाहनाधिपसंयुते ||१७||

लग्नाधिपसमायुक्ते शुभांशे शुभवर्गगे |
गृहक्षेत्राभिवृद्धिश्च गृहे कल्याणसम्पदः ||१८||

देहारोग्यं महत्कीर्तिगृहे गोकुलसंग्रहः |
चतुष्पाज्जीवलाभः स्याद्व्यवसायात्फलाधिकम् ||१९||

कलपुत्रसौख्यं च राजसम्मानवैभवम् |
षष्ठाष्टमव्यये जीवे नीचे वास्तंगते सति ||२०||

पापग्रहेण संयुक्ते दृष्टे वा दुर्बले सति |
चौराहिनृपभीतिश्च पित्तरोगादिसम्भवम् ||२१||

प्रेतबाधा भृत्यनाशः सोदराणां विनाशनम् |
द्वितीयद्यूननाथे तु ह्यपमृत्युज्वरादिकम् |
तद्दोषपरिहारार्थं शिवसाहस्रकं जपेत् ||२२||

कुजस्यान्तर्गते मन्दे स्वर्क्षे केन्द्रत्रिकोणगे |
मूलत्रिकोणकेन्द्रे वा तुङ्गांशे स्वांशगे सति ||२३||

लग्नाधिपतिना वापि शुभदृष्टियुतेऽसिते |
राज्यसौख्यं यशोवृद्धिः स्वग्रामे धान्यवृद्धिकृत् ||२४||

पुत्रपौत्रसमायुक्तो गृहे गोधनसंग्रहः |
स्ववारे राजसम्मानं स्वमासे पुत्रवृद्धिकृत् ||२५||

नीचादिक्षेत्रगे मन्दे तथाऽष्टव्ययराशिगे |
म्लेच्छवर्गप्रभुभयं धनधन्यादिनाशनम् ||२६||

निगडे बन्धनं व्याधिरन्ते क्षेत्रनाशकृत् |
द्वितीयद्यूननाथे तु पापयुक्ते महद्भयम् ||२७||

धननाशश्च सञ्चारे राजद्वेषो मनोव्यथा |
चौराग्निनृपपीडा च सहोदरविनाशनम् ||२८||

बन्धुद्वेषः प्रमाद्यैश्च जीवहानिश्च जायते |
अकस्माच्च मृतेर्भीतिः पुत्रदारादिपीडनम् ||२९||

कारागृहादिभीदिश्च राजदण्डो महद्भयम् |
दायेशात्केन्द्रराशिस्थे लाभस्थे वा त्रिकोणगे ||३०||

विदेशयानं लभते दुष्कीर्तिर्विविधा तथा |
पापकर्मरतो नित्यं बहुजीवादिहिंसकः ||३१||

विक्रयः क्षेत्रहानिश्च स्थानभ्रंशो मनोव्यथा |
रणे पराजयश्चैव मूत्रकृर्च्छान्महद्भयम् ||३२||

दायेशादथ रन्ध्रे वा व्यये वा पापसंयुते |
तद्भुक्तौ मरणं ज्ञेयं नृपचौरादिपीडनम् ||३३||

वातपीडा च शूलादिज्ञातिश्त्रुभयं भवेत् ||३४||

तद्दोषपरिहारार्थं मृत्युञ्जयजपं चरेत् |
ततः सुखमवाप्नोति शङ्करस्य प्रसादतः ||३५||

कुजस्यान्तर्गते सौम्ये लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे |
सत्कथाश्चाऽजपादानं धर्मबुद्धिर्महद्यशः ||३६||

नीतिमार्गप्रसङ्गश्च नित्यं मिष्टान्नभोजनम् |
वाहनाम्बरपश्वादिर्राजकर्म सुखानि च ||३७||

कृषिकर्मफले सिद्धिर्वारणाम्बरभूषणम् |
नीचे वास्तङ्गते वापि षष्ठाष्टव्ययगेऽपि वा ||३८||

हृद्रोगं मानहानिश्च निगडं बन्धुनाशनम् |
दारपुत्रार्थनाशः स्याच्चतुष्पाज्जीवनाशनम् ||३९||

दशाधिपेन संयुक्ते शत्रुवृद्धिर्महद्भयम् |
विदेशगमनं चैव नानारोगास्तथैव च ||४०||

राजद्वारे विरोधश्च कलहः स्वजनैरपि |
दायेशात्केन्द्रत्रिकोणे वा स्वोच्चे युक्तार्थलाभकृत् ||४१||

अनेकधननाथत्वं राजसम्मनमेव च |
भूपालयोगं कुरुते धनम्बरविभूषणम् ||४२||

भूरवाद्यमृदंगादि सेनापत्यं महत्सुखम् |
विद्याविनोदविमला वस्त्रवाहनभूषणम् ||४३||

दारपुत्रादिविभवं गृहे लक्ष्मीः कटाक्षकृत् |
दायेशात्षष्ठरिःफस्थे रन्ध्रे वा पापसंयुते ||४४||

तद्दाये मानोहानिः स्यात्क्रूरबुद्धिस्तु क्रूरवाक् |
चौराग्निनृपपीडा च मार्गे दस्युभयादिकम् ||४५||

अकस्मात्कलहश्चैव बुधमुक्तौ न संशयः |
द्वितीयद्यूननाथे तु महाव्याधिर्भयङ्करः ||४६||

अश्वदानं प्रकुर्वीत विष्णोर्नामसहस्रकम् |
सर्वसम्पत्प्रदं विप्र सर्वारिष्टप्रशान्तये ||४७||

कुजस्यान्तर्गते केतौ त्रिकोणे केन्द्रगेऽपि वा |
दिश्चिक्ये लाभगे वाऽपि शुभयुक्ते शुभेक्षिते ||४८||

राजानुग्रहशान्तिश्च बहुसौख्यं धनागमः |
किञ्चित्फलं दशादौ तु भूलाभः पुत्रलाभकृत् ||४९||

राजसंलाभकार्याणि चतुष्पाज्जीवलाभकृत् |
योगकारकसंस्थाने बलवीर्यसमन्विते ||५०||

पुत्रलाभो यशोवृद्धिर्गृहे लक्ष्मीः कटाक्षकृत् |
भृत्यवर्गधनप्राप्तिः सेनापत्यं महत्सुखम् ||५१||

भूपालमित्रं कुरुते यागाम्बरादिभूषणम् |
दायेशात्षष्ठरिःफस्थे रन्ध्रे वा पापसंयुते ||५२||

कलहो दन्तरोगश्च चौरव्याघ्रादिपीडनम् |
ज्वरातिसारकुष्ठादिदारपुत्रादिपीडनम् ||५३||

द्वितीयसप्तमस्थाने देहे व्याधिर्भविष्यति |
अपमानमनस्तापो धनधान्यादिप्रच्युतिम् ||५४||

कुजस्यान्तर्गते शुक्रे केन्द्रलाभत्रिकोणगे |
स्वोच्चे वा स्वर्क्षगे वाऽपिशुभस्थानाधिपेऽथवा ||५५||

राज्यलाभो महत्सौख्यं गजाश्वाम्बरभूषणम् |
लग्नाधिपेन सम्बन्धे पुत्रदारादिवर्धनम् ||५६||

आयुषो वृद्धिरैश्वर्यं भाग्यवृद्धिसुखं भवेत् |
दायेशात्केन्द्रकोणस्थे लाभे वा धनगेऽपि वा ||५७||

तत्काले श्रियमाप्नोति पुत्रलाभं महत्सुखम् |
स्वप्रभोश्च महत्सौख्यं धनवस्त्रादिलाभकृत् ||५८||

महारजप्रसादेन ग्रामभूम्यादिलाभदम् |
भुक्त्यन्ते फलमाप्नोति गीतनृत्यादिलाभकृत् ||५९||

पुण्यतीर्थस्नानलाभं कर्माधिपसमन्विते |
पुण्यधर्मदयाकूपतडागं कारयिष्यति ||६०||

दायेशाद्रन्ध्ररिष्फस्थे षष्ठे वा पापसंयुते |
करोति दुःखबाहुल्यं देहपीडां धनक्षयं ||६१||

राजचौरादिभीतिञ्च गृहे कलहमेव च |
दारपुत्रादिपीडां च गोमहिष्यादिनाशकृत् ||६२||

द्वितीयद्यूननाथे तु देहबाधा भविष्यति |
श्वेतां गां महिषीं दद्यादायुरारोग्यवृद्धये ||६३||

कुजस्यान्तर्गते सूर्ये स्वोच्चे स्वक्षेत्रकेन्द्रगे |
मूलत्रिकोणलाभे वा भाग्यकर्मेशसंयुते ||६४||

तद्भुक्तौ वाहनं कीर्तिं पुत्रलाभं च विन्दति |
धनधान्यसमृद्धिः स्याद् गृहे कल्याणसम्पदः ||६५||

क्षेमारोग्यं महद्धैर्यं राजपूज्यं महत्सुखम् |
व्यवसायात्फलाधिक्यं विदेशे राजदर्शनम् ||६६||

दायेशात्षष्ठरिष्फे वा व्यये वा पापसंयुते |
देहपीडा मनस्तापः कार्यहानिर्महद्भयम् ||६७||

शिरोरोगो ज्वरादिश्च अतिसारमथापि वा |
द्वितीयद्यूननाथे तु सर्पज्वरविषाद्भयम् ||६८||

सुतपीडाभयं चैव शान्ति कुर्याद्यथाविधि |
देहारोग्यं प्रकुरुते धनधान्यचयं तथा ||६९||

कुजस्यान्तर्गते चन्द्रे स्वोच्चे स्वक्षेत्रकेन्द्रगे |
भार्यवाहनकर्मेशलग्नाधिपसमन्विते ||७०||

करोति विपुलं राज्यं गन्धमाल्याम्बरादिकम् |
तडागं गोपुरादीनां पुण्यधर्मादिसंग्रहम् ||७१||

विवाहोत्सवकर्माणि दारपुत्रादिसौख्यकृत् |
पितृमातृसुखावाप्तिं गृहे लक्ष्मीः कटाक्षकृत् ||७२||

महारजप्रसादेन स्वेष्टसिद्धिसुखादिकम् |
पूर्णे चन्द्रे पूर्णफलं क्षीणे स्वल्पफल्ं भवेत् ||७३||

नीचारिस्थऽष्टमे षष्ठे दायेशाद्रिपुरन्ध्रके |
मरणं दारपुत्राणां कष्टं भूमिविनाशनम् ||७४||

पशुधान्यक्षयश्चैव चौरादिरणभीतिकृत् |
द्वितीयद्यूननाथे तु ह्यपमृत्युर्भविष्यति ||७५||

देहजाड्यं मनोदुःखं दुर्गा लक्ष्मीजपं चरेत् |
श्वेतां गां महिषीं दद्यादनेमारोग्यमादिशेत् ||७६||

1-2. Effects, like gains of wealth by the beneficence of the king, beneficence of Goddess Lakshmi, recovery of a lost kingdom and of wealth, birth of a son, will 6thse in the Antar Dasha of Mars in his own Dasha, if he is in a Kendra, in 5th, in 9th, in 11th, in 3rd, or in 2nd, or be associated with the Lord of Lagna.

3-4. Fulfillment of ambitions by the beneficence of the king and acquisition of a house, land, cow, buffalo etc. will be the effects, if Mars is in his exaltation, in his own Rāśi, or in his own Navāmśa and is endowed with strength.

5-5. Urinary troubles, wounds, danger from snakes and the king will be the results, if Mars is in 8th, or 12th, or is associated with, or receives a Aspect from malefics.

6-8. There will be mental agony and body pains, if Mars is the Lord of 2nd, or 7th. Lord Shiva will give relief by restoring health and providing gains of wealth and happiness, if the person concerned performs Rudr Japa and gives a red-coloured bull in ch6thty.

9-10. Effects, like recognition from government, gain of house, land etc., happiness from son, extraordinary profits in business, bathing in holy rivers, like Ganges and foreign journeys, will be the auspicious effects in the Antar Dasha of Rahu in the Dasha of Mars, if Rahu is in his MulaTrikonaa, in his exaltation Rāśi, in a Kendra, in 11th, 5th, or 9th and is associated with benefics.

11-14. Danger from snakes, wounds, destruction of cattle, danger from animals, diseases, due to imBalaance of bile and wind, imprisonment etc. will be the results, if Rahu is in 8th, or 12th, or receives a Aspect from, or is associated with malefics. There will be loss of wealth, if Rahu is in 2nd and great danger of premature death, if he is in 7th. The remedial measure to be adopted to obtain relief from the above evil effects are Naga Puja, offering food to Brahmins and Mrityunjaya Japa. They will help in the prolongation of longevity.

15-16. Effects, like good reputation and renown, honors by government, increase in wealth and grains, happiness at home, gain of property, happiness from wife and children etc. will be realized in the Antar Dasha of Jupiter in the Dasha of Mars, if Jupiter is in 9th, or 5th, in a Kendra, or in 11th, or in 2nd, or, if Jupiter is in his exalted, or own Navāmśa.

17-19. Acquisition of a house, land, well-being, gain of property, sound health, good reputation, gains of cattle, success in business, happiness to wife and children, reverence from government, gain of wealth etc. will be beneficial effects, if Jupiter is in a Kendra, in a Trikona, or in the 11th from the Lord of the Dasha, or, if Jupiter is associated with the Lord of 9th, 10th, or 4th, or Lagna, or, if Jupiter is in a benefic Navāmśa etc.

20-22. Danger from thieves, snakes, wrath of the king, bilious diseases, oppression by goblins (Prot), loss of servants and co-borns, will be evil effects, if Jupiter is in 6th, 8th, or in 12th, or, if Jupiter is in his debilitation Rāśi, or, if Jupiter is associated with, or receives a Aspect from malefics, or, if Jupiter is otherwise weak. There will be suffering from fever, or danger of premature death, if Jupiter is the Lord of 2nd. The remedial measure to be adopted to combat the above evil effects is recitation of Shiva Sahasranam.

23-25. Effects, like recognition from the king, increase in reputation, gain of wealth and grains, happiness from children and grandchildren, increase in the number of cows etc. will be experienced in the Antar Dasha of Saturn in the Dasha of Mars, if Saturn is in a Kendra, in a Trikona, in his MulaTrikonaa, in his exalted, or his own Navāmśa, or, if Saturn is associated with the Lord of Lagna, or, if Saturn is associated with benefics. Results will generally fructify on Saturdays in the month of Saturn.

26-26. Danger from Yavana kings (foreign dignit6thes), loss of wealth, imprisonment, possibility of affliction with diseases, loss in agricultural production will result, if Saturn is in his debilitation Rāśi, or in an enemy Rāśi, or, if Saturn is in 8th, or in 12th.

27-29. Effects, like great danger, loss of life, wrath of king, mental agony, danger from thieves and fire, punishment by the king, loss of co-borns, dissensions amongst members of the family, loss of cattle, fear of death, distress to wife and children, imprisonment etc. will be felt, if Saturn is 2nds, or 7ths Lord and is associated with malefics.

30-32. There will be journeys to foreign lands, loss of reputation, violent actions, loss from sale of agricultural lands, loss of position, agony, defeat in battle, urinary troubles etc., if Saturn is in a Kendra, in the 11th, or in the 5th from the Lord of the Dasha.

33-35. Effects, like death, danger from the king and thieves, rheumatism, pains, danger from the enemy and members of the family, will be experienced, if Saturn is in the 8th, or the 12th from the Lord of the Dasha and is associated with malefics. There will be relief from the evil effects by the beneficence of Lord Shiva, if Mrityunjaya is performed in the prescribed manner.

36-37. Effects, like association with pious and holy persons, performance of Ajaya Japa, charities, observance of religious rites, gain of reputation, inclination towards diplomacy, availability of sweetish preparations, acquisition of conveyances, clothes and cattle etc., conferment of authority in the kings retinue, success in agricultural projects etc., will be experienced in the Antar Dasha of Mercury in the Dasha of Mars, if Mercury is in a Kendra, or in a Trikona from Lagna.

38-39. Diseases of heart, imprisonment, loss of kinsmen, distress to wife and children, destruction of wealth and cattle etc. will result, if Mercury is in his debilitation Rāśi, if Mercury is combust, or, if Mercury is in 6th, 8th, or 12th.

40-40. There will be journeys to foreign lands, increase in the number of enemies, affliction with many kind of ailments, antagonism with the king, quarrels with kinsmen etc., if Mercury be associated with the Lord of the Dasha.

41-43. Fulfillment of all ambitions, gain of wealth and grains, recognition by the king, acquisition of a kingdom, gain of clothes and ornaments, attachment to many kind of musical instruments, attainment of the position of a Commander of an Army, discussions on Shastras and Puranas, gain of riches to wife and children and beneficence of Goddess Lakshmi will be the very auspicious results, if Mercury is in a Kendra, or Trikona from the Lord of the Dasha, or, if Mercury is in his exaltation Rāśi.

44-45. Effects, like defamation, sinful thinking, harsh speech, danger from thieves, fire and the king, quarrels without reason, fear of attacks by thieves and dacoits (armed robber bands) during travels, will be derived, if Mercury is in the 6th, the 8th, or the 12th from Mars, or is associated with malefics.

46-47. There will be a possibility of critical illness in the Antar Dasha of Mercury, if he is 2nds, or 7ths Lord. Remedial measures to obtain relief from these evil effects are recitation of Vishnu Sahasranam and giving a horse in ch6thty.

48-49. Beneficence of the king, gain of wealth, little gains of land at the commencement of the Dasha and substantial later, birth of a son, conferment of authority by government, gain of cattle etc. will be the results in the Antar Dasha of Ketu in the Dasha of Mars, if Ketu is in a Kendra, in a Trikona, in 3rd, or 11th, or, if Ketu is associated with, or receives a Aspect from benefics.

50-51. Birth of a son, increase in reputation, beneficence of Goddess Lakshmi, gains of wealth from employees, attainment of the position of a Commander of an Army, friendship with the king, performance of oblations, gains of clothes and ornaments etc. will be the beneficial effects, if Ketu is a Yoga Karak and is endowed with strength. (Ketu assumes the role of a Yoga Karak, if he is conjunct with a Yoga Karak Planet (Lord of a Kendra and a Trikona)).

52-54. Effects, like quarrels, tooth trouble, distress from thieves and tigers, fever, dysentery, leprosy and distress to wife and children etc. will be experienced, if Ketu is in the 6th, the 8th, or the 12th from the Lord of the Dasha. If Ketu is in 2nd, or in 7th, there will be diseases, disgrace, agony and loss of wealth.

55-56. Effects, like acquisition of a kingdom, great enjoyment and comfort of luxuries, gain of elephants, horses, clothes etc., will be derived in the Antar Dasha of Venus in the Dasha of Mars, if Venus is in a Kendra to Lagna, if Venus is in his exaltation, or in his own Rāśi, or, if Venus is Lagnas, 5ths, or 9ths Lord. If Venus is related to Lagnas Lord, there will be happiness to wife and children, opulence and glory and increased good fortune.

57-60. Gain of property, celebrations on the birth of a son, gain of wealth from the employer, acquisition of a house, land, villages etc. by the beneficence of the sovereign, will be the results, if Venus is in the 5th, the 9th, the 11th, or the 2nd from the Lord of the Dasha. In the last part of the Dasha there will be functions of songs and dances and bathing in holy water. If Venus is connected with, or related to the Lord of 10th, there will be construction of wells, reservoirs etc. and performance of religious, ch6thtable and pious deeds.

61-62. There will be sorrows, physical distress, loss of wealth, danger from thieves and the king, dissensions in the family, distress to wife and children and destruction of cattle, if Venus be in the 6th, the 8th, or the 12th from the Lord of the Dasha, or be associated with malefics.

63. If Venus be the Lord of the 2nd, or the 7th, there will be pains in the body in his Antar Dasha. For regaining good health the remedial measure to be adopted is giving a cow, or female buffalo in ch6thty.

64-66. Effects, like acquisition of conveyances, gain of reputation, birth of a son, growth of wealth, amicable atmosphere in the family, sound health, potency, recognition by the the king, extraordinary profits in business and audience with the king etc. will be experienced in the Antar Dasha of Sun in the Dasha of Mars, if Sun is in his exaltation, in his own Rāśi, or, if Sun is in a Kendra, in a Trikona, or in 11th along with 10ths Lord and with 11ths Lord.

67-67. Distress to the body, agony, failure in ventures, possibilities of suffering from troubles in the forehead, fever, dysentery etc. will be the effects, if Sun is in the 6th, the 8th, or the 12th from the Lord of the Dasha, or, if Sun is associated with malefics.

68-69. There will be attacks of fever, danger from snakes and poison and distress to son, if Sun be the Lord of the 2nd, or the 7th. The remedial measure to gain good health and wealth is to perform worship of Sun in the prescribed manner.

70-73. Acquisition of more kingdom, gain of perfumes, clothes, construction of reservoirs, shelters for cows etc., celebrations of auspicious functions, like marriage etc., happiness to wife and children, good relations with parents, acquisition of property by the beneficence of the sovereign, success in the desired projects will be the effects in the Antar Dasha of Moon in the Dasha of Mars, if Moon is in her exaltation Rāśi, or in her own Rāśi, or in a Kendra, or in 9th, or in 4th, or in 10th, or in Lagna along with the Lords of those Houses. The good effects will be realized in full, if Moon is waxing. Waning Moon will reduce the impact of the effects to some extent.

74-76. The effects, like death, distress to wife and children, loss of lands, wealth and cattle and danger of a war etc. will be experienced, if Moon is in his debilitation Rāśi, or, if Moon is in his enemy Rāśi, or, if Moon is in 6th, in 8th, or in 12th from Lagna, or from the Lord of the Dasha. There will be the possibility of premature death, distress to the body and mental agony, if Moon is 2nds, or 7ths Lord. The remedial measures to be adopted to obtain relief from the above evil effects, are recitation of Mantras of the Goddess Durga and the Goddess Lakshmi.