Chapter 43 Longetivity

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ४३ (अथायुर्दायाध्यायः)

अथायुर्दायाध्यायः ||४३||

धनाध्नाख्ययोगौ च कथितौ भवता मुने |
नराणामायुषो ज्ञानं कथयस्व महामते ||१||

साधु पृष्टं त्वया विप्र जनानां च हितेच्छया |
कथयाम्यायुषो ज्ञानं दुर्ज्ञेयं यत् सुरैरपि ||२||

आयुर्ज्ञानविभेदास्तु बहुभिर्बहुधोदिताः |
तेषां सारांशमादाय प्र्वदामि तवाऽग्रतः ||३||

स्वोच्चनीचादिसंस्थित्या ग्रहा आयुःप्रदायकाः |
स्वस्ववीर्यवशैर्नैवं नक्षत्राण् च राशयः ||४||

पिण्डायुः प्रथमं तत्र ग्रहस्थितिवशादहम् |
कथयामि द्विजश्रेष्ठ श्रणुष्वेकाग्रमानसः ||५||

क्रमात् सूर्यादिखेटेषु स्वस्वोच्चस्थानगेष्विह |
नन्देन्दवस्तच्वमितास्तिथयोऽर्काः शरेन्दवः ||६||

प्रकृयतो विंशतिश्चाब्दा आयुःपिण्डाः प्रकीर्तिताः |
नीचगेष्वेतदर्धञ्च ज्ञेयं मध्येऽनुपाततः ||७||

स्वच्चशुद्धौ ग्रहः शोध्यः षड्भादूनो भमण्ड्लात् |
स्वपिण्डगुणितो भक्तो भादिमानेन वत्सराः ||८||

अस्तगस्तु हरेत्स्वार्ध विना शुक्रशनैश्चरौ |
वक्रचारं विना त्र्यांशां शज्ञुराशौ हरेद् ग्रहः ||९||

सर्वार्धत्रिचतुःपञ्चषष्ठभागं क्रमाद् ग्रहः |
व्ययाद्वामं स्थितः पापो हरेत् सौम्यश्च तद्दलम् ||१०||

एकभे तु बहुष्वेको हरेत्स्वांशां बली ग्रहः |
नाऽत्र क्षीणस्य चन्द्रस्य पापत्वं मुनिभिः स्मृतम् ||११||

लग्नांशलिप्तिका हत्वा प्रत्येकं विहगायुषा |
भाज्या मण्डललिप्ताभिर्लब्धं वर्षादि शोधयेत् ||१२||

स्वायुषो लग्नगे सूर्ये मङ्गले च शनैश्चरे |
तदर्धं शुभसंदृष्टे पातयेद् द्विजसत्तम ||१३||

लग्नराशिसमाश्चाब्दा भागाद्यैरनुपाततः |
मासादिका इतीच्छन्ति लग्नायुः केऽपि कोविदाः ||१४||

लग्नादायोंऽशतुल्यः स्यादन्तरे चाऽनुपाततः |
तत्पतौ बलसंयुक्ते राशितुल्यं च भाघिपे ||१५||

अथ विप्र निसर्गायुः खेटानां कथयाम्यहम् |
चन्द्रारज्ञसितेज्यार्कशनीनां क्रमशोब्दका ||१६||

एकद्वयंकनखा धृत्यः कृतिः पंचाशदेव हि |
जन्मकालात् क्रमाज् ज्ञेया दशाश्चैता निसर्गजाः ||१७||

अथां्शायु सलग्नानां खेटानां कथयाम्यहम् |
नवांश्राशितुल्यानि खेटो वर्षाणि यच्छति ||१८||

भादिं खगं खगैः सूर्यैर्हत्वा तद्भगणादिकम् |
कृत्वाऽर्क्रशेषितं ज्ञेयमब्दाद्यंशायुषः स्फुटम् ||१९||

पिण्डायुरिव तत्रापि हानिं कुर्याद् विचक्षणः |
अत्राऽपरो विशेषोऽपि कैम्चिद् विज्ञैरुदाहृतः ||२०||

साधितायुः खगे स्वोच्चे स्वर्क्षे वा त्रिगुणं स्मृतम् |
द्विगुणं स्वनवांशस्थे स्वद्रेष्काणे तथोत्तमे ||२१||

उभयत्र गते खेटे कार्यं त्रिगुणमेव हि |
हानिद्वयेऽर्धहानिः स्यादित्यायुः प्रस्फुटं नृणाम् ||२२||

एवं संसाध्य चान्येषां हन्यात् स्वस्वपरायुषा |
नृणां परायुषा भक्त्वा तेषामायुः स्फुटं भवेत् ||२३||

अथायुः परमं वक्ष्ये नानाजातिसमुद्भवम् |
अनन्तसंख्यं देवानामृषीणां च द्विजोत्तम ||२४||

गृध्रोलूक्शुकध्वांक्षसर्पाणां च सहस्रकम् |
श्येनवानरभल्लुकमण्डूकानां शतत्रयम् ||२५||

पंचशदुत्तरशतं राक्षसानां प्रकीर्तितम् |
नगणां कुञ्जराणां च विंशोत्तरशतं तथा ||२६||

द्वात्रिंशद् घोटकानाञ्च पंचविंशत् खरोष्ट्रयोः |
वृषाणां महिषाणां च चतुर्विंशतिवत्सरम् ||२७||

विंशत्यायुर्मयूराणां छागादीनां च षोडश |
हंसानां पंचनव च पिकानां द्वादशाब्दकाः ||२८||

शुनां पारावतानां च कुक्कुटानां द्वादशाब्दकाः |
बुद्बुदाद्यण्डजानां च परायुः सप्तवत्सराः ||२९||

यदेतदधुना प्रोक्तं त्रिधायुद्विजसत्तम |
तेषु किञ्च कदा ग्राह्यमिति ते कथयाम्यहम् ||३०||

विलग्नपे बलोपेते शुभदृष्टेंश्शसम्भवभ् |
रवौ पिंडोद्भवं ग्राह्यं चन्द्रे नैसर्गिकं तथा ||३१||

बलसाम्ये द्वयोर्योगदलमायुः प्रकीर्तितम् |
त्रयाणां त्रियुतेस्त्र्यंशसमं ज्ञेयं द्विजोत्तम ||३२||

अथाऽन्यदपि वक्ष्यामि श्र्रिणु त्वं द्विजसत्तम |
कैश्चिल्लग्नाष्टमेशाभ्यां मन्देन्दुभ्यां तथैव च ||३३||

लग्नहोराविलग्नाभ्यां स्फुटमायुः प्रकीर्तितम् |
आदौ लग्नाष्टमेशाभ्यां योगमेकं विचिन्तयेत् ||३४||

द्वितीयं मन्दचन्द्राभ्यां योगं पश्येद् द्विजोत्तम |
लग्नहोराविलग्नाभ्यां तृतीयं परिचिन्तयेत् ||३५||

चरराशौ स्थितौ द्वौ चित् तदा दीर्घमुदाहृतम् |
एकः स्थिरेऽपरो द्वन्द्वे दीर्घमायुस्तथापि हि ||३६||

एकश्चरे स्थिरेऽन्यश्चेत् तदामध्यमुदाहृतम् |
द्वौ वा द्वन्द्वे स्थितौ विप्र मध्यमायुस्तथापि च ||३७||

एकश्चरेऽपरो द्वन्द्वे द्वौ वा स्थिरगतौ तदा |
जातकस्य तदाऽल्पायुर्ज्ञेयमेवं द्विजोत्तम ||३८||

योगत्रयेण योगाभ्यां सिद्धं यद् ग्राह्यमेव तत् |
योगत्रयविसंवादे लग्नहोराविलग्नतः ||३९||

लग्ने वा सप्तमे चन्द्रे ग्राह्यं मन्देन्दुतस्तदा |
ह्रासो वृद्धिश्च कक्ष्याया विचिन्त्या सर्वदा बुधैः ||४०||

दीर्घे योगत्रयेणैवं नखचन्द्रसमाब्दकाः |
योगद्वयेन वस्वाशा योगैकेन रसांककाः ||४१||

मध्ये योगत्रयेणैवं खाष्टतुल्याब्दकाः स्मृताः |
द्व्यगा योगद्वयेनाऽत्रयोगैकेनाब्धिषण्मिताः ||४२||

अल्पे योगत्रयेणाऽत्रद्वात्रिंशन्मितवत्सराः |
योगद्वयेन षट्त्रिंशात् योगैकेन च खाब्धयः ||४३||

एवं दीर्घसमाल्पेषु खाब्धयो रसवह्नयः |
खण्डा दन्तमितास्तेभ्यः स्फुटमायुः प्रसाधयेत् ||४४||

पूर्ण राश्यादिगे चान्ते हानिर्मध्येऽनुपाततः |
योगकारकखेटांशयोगस्तत्संख्यया हृतः ||४५||

लब्धांशास्तु यथाप्राप्तखण्डघ्नास्त्रिंशतोद्धृताः |
लब्धवर्षादिभिर्हीनं प्राप्तायुः प्रस्फुटं भवेत् ||४६||

योगहेतौ शनौ कक्ष्याह्रासोऽन्यैर्वृद्धिरुच्यते |
न स्वर्क्षतुङ्गगे नो वा पापमात्रयुतेक्षिते ||४७||

लग्नसप्तमगे जीवे शुभमात्रयुतेक्षिते |
कथितस्यायुषो विप्र कक्ष्यावृद्धिः प्रजायते ||४८||

अनायुश्चेद् भवेदल्पमल्पान्मध्यं प्रजायते |
मध्यमाज्जायते दीर्घं दीर्घायुश्चेत्ततोऽधिकम् ||४९||

योगहेतौ गुरवेवं कक्ष्यावृद्धेश्च लक्षणम् |
एतस्माद् वैपरीत्येन कक्ष्याह्रासः शनौ भवेत् ||५०||

आयुषो बहुधा भेदाः कथिता भवताऽधुना |
कतिधा सा कदाऽनायुरमितायुः कदा भवेत् ||५१||

बालारिष्टं योगारिष्टमल्पं मध्यञ्च दीर्घकम् |
दिव्यं चैवाऽमितं चैवं सप्तधायुः प्रकीर्तितम् ||५२||

बालारिष्टे समा अष्टौ योगारिष्टे च विंशतिः |
द्वात्रिंशद् वत्ररा अल्पे चतुष्षष्टिस्तु मध्यमे ||५३||

विंशाधिकश्तं दीर्घे दिव्ये वर्षसहस्रकम् |
तदूर्ध्वममितं पुण्यैरमितैराप्यते जनैः ||५४||

चन्द्रेज्यौ च कुलीरांगे ज्न्! असिअतु केन्द्रसंस्थितौ |
अन्ये त्र्यायारिगाः खेटा अमितायुस्तदा भवेत् ||५५||

सौम्याः केन्द्रत्रिकोणस्थाः पापास्त्र्यायारिगास्तथा |
शुभराशौ स्थिते रन्ध्रे दिव्यमायुस्तदा भवेत् ||५६||

गोपुरांशे गुरौ केन्द्रे शुक्रे पारावतांशके |
त्रिकोणे कर्कटे लग्ने युगान्तायुस्तदा द्विज ||५७||

देवलोकांशके मन्दे कुजे पारावतांशके |
गुरौ सिंहासनांशेऽङ्गे जातो मुनिसमो भवेत् ||५८||

सुयोगैर्वर्ध्यते ह्यायुः कुयोगैर्हीयते तथा |
अतो योगानहं वक्ष्ये पूर्णमध्याल्पकारकान् ||५९||

केन्द्रे शुभग्रहैर्युक्ते लग्नेशे च शुभान्विते |
सन्दृष्टे गुरुणा वाऽपि पूर्णमायुयुस्तदा भवेत् ||६०||

केन्द्रस्थिते विलग्नेशे गुरुशुक्रसमन्विते |
ताभ्यां निरीक्षिते वाऽपि पूर्णमायुर्विनिर्दिशेत् ||६१||

उच्चस्थितैस्त्रिभिः खेटैर्लग्नरन्ध्रशसंयुतैः |
अष्टमे पापहीने च पूर्णमायुर्विनिर्दिशेत् ||६२||

अष्टमस्थैस्त्रिभि खेटैः स्वोच्चमित्रस्ववर्गगैः |
लग्नेशे बलसंयुक्ते दीर्घमायुस्तदा भवेत् ||६३||

स्वभोच्चस्थेन केनापि नभौगेन समन्वितः |
अष्टमेशः शनिर्वापि दीर्घमायुर्विनिर्दिशेत् ||६४||

त्रिषडायगतैः पापैः शुभैः केन्द्रत्रिकोणगैः |
लग्नेशे बलसंयुक्ते दीर्घमायुर्विनिर्दिशेत् ||६५||

षट्सप्तरन्ध्रभवेषु शुभखेटयुतेषु च |
त्रिभवेषु च पापेषु पूर्णमायुर्विनिर्दिशेत् ||६६||

शत्रुव्ययगताः पापा लग्नेशो यदि केन्द्रगः |
रविमित्रं च रन्ध्रेशः पूर्णमायुस्तथापि हि ||६७||

आयुः स्थानस्थिताः पापाः कर्मेशः स्वोच्चगो यदा |
तथापि दीर्घमायु स्यात् विज्ञेयं द्विजसत्तम ||६८||

द्विस्वभावगृहे लग्ने लग्नेशे केन्द्रसंस्थिते |
स्वोच्चराशित्रिकोणे वा दीर्घमायुर्विनिर्दिशेत् ||६९||

द्विस्वभावगृहे लग्ने लग्नेशाद् बलसंयुतात् |
द्वौ पापौ यदि केन्द्रस्थौ दीर्घमायुस्तदा भवेत् ||७०||

लग्नाष्टमेशयोर्मध्ये यः खेटः प्रबलो भवेत् |
तस्मिन् केन्द्रगते दीर्घ मध्यं पणफरस्थिते ||७१||

आपोक्लिमे स्थिते स्वल्पमायुर्भवति निश्चितम् |
लग्नेशे च रवेर्मित्रे दीर्घंमायुः समे समम् ||७२||

शत्रौ स्वल्पं वदेदित्थमष्टमेशादपि स्मृतम् |
मित्रमध्याऽरिभावस्थे तस्मिन्नेवं फलं वदेत् ||७३||

सहजाधीशभूपुत्रौ द्वौ रन्ध्रेशशनैश्चरौ |
अस्तौ वा पापदृग्युक्तौ स्वल्पमायुः प्रयच्छतः ||७४||

षष्ठेऽष्टमे व्यये वाऽपि लग्नेशे पापसंयुते |
स्व पायुरनपत्यो वा शुभदृग्योगवर्जिते ||७५||

चतुष्ट्यगते पापे शुभदृष्टिविवर्जिते |
बलहीने विग्लनेशे स्वल्पमायुर्विनिर्दिशेत् ||७६||

व्ययार्थौ पापसंयुक्तौ शुभदृग्योगवर्जितौ |
स्वल्पमायुस्तदा ज्ञेयं निर्विशंकं द्विजोत्तम ||७७||

लग्नरन्ध्रेशयोरेवं दुःस्थयोर्बलहीनयोः |
स्वल्पमायुर्बुधैर्ज्ञेयं मिश्रयोगाच्च मध्यमम् ||७८||

1. O Mahārśi Parashara, you have dealt with combinations for wealth and poverty. Kindly detail methods of ascertaining the life-span of human beings.

2-3. O Brahmin, for the benefit of mankind I narrate methods of ascertaining longevity. Knowing that longevity is difficult even for gods. Many exponents have laid down various methods of longevity calculations. Following is the summary of such schools of thought.
4-8. Pindayu. The Planets contribute to longevity, according to their being in exaltation, or debilitation and also based on their strengths and weaknesses and positions in Ashvini etc. and in the various Rāśis. First of all Pindayu is based on the positions of the Planets. O Brahmin, listen carefully to what I say: 19, 25, 15, 12, 15, 21 and 20 are the number of years, contributed by the Planets, from Sun etc., when in exaltation. These are half of the above in debilitation. And, if the Planets are in between exaltation and debilitation, the rule of three process should be used. Deduct the actual position of the Planet from its deep exaltation point. If the product is less than 6 Rāśis, deduct it again from 12 Rāśis. The product concerned should be multiplied by the number of years allotted to the Planet and divided by 12 to get the Planets actual contribution.
9. Rectifications. Excepting Venus and Saturn, the contributions, made by others, should be halved, if they are eclipsed by Sun. One third should be reduced, if the Planet is in its inimical Rāśi. This does not apply to the one in retrogression (see Vakra Charam).
10-11. Deductions for Planets in the Visible Half of the Zodiac. Full, half, one third, one fourth, one fifth and one sixth are the deductions of contributions, made by malefics, placed in the visible half of the zodiac. Benefics in such cases lose only half of what malefics lose. Should there be more than one Planet in a House, the deduction, due to the strongest, will only prevail and not deductions, due to other Planets in that particular House. Waning Moon is a benefic for this purpose.
12-13. Malefics in Lagna. In case 1st House is occupied by malefics, adopt the following procedure. Convert Lagnas Sphuta into minutes of arc and multiply it by the years etc., contributed by the occupant, and divide by 21600. The years etc. so arrived be deducted from the respective contribution, which will be the net span, donated by the Planet. If there is benefics Aspect on Lagna, containing malefics, then the loss is only half.
14-15. Lagnas Contribution. The number of years, contributed by Lagna, will correspond to the number of Rāśis it gained (from Aries), while the degrees Lagna has gained in the particular Rāśi will also correspondingly donate (30ー = l year). If the Lagnas Lord in the Navāmśa is stronger than Lagnas Lord, then the contribution should be computed only based on the number of Navāmśaas gained (from Aries), otherwise the computation will be for the Rāśi Lagna.

16-17. Nisargayu. O Brahmin, now I tell you about Nisargayu. 1, 2, 9, 20, 18, 20 and 50 are the years, allotted to Moon, Mars , Mercury, Venus, Jupiter, Sun and Saturn from the period of birth.
18-19. Ańśayu. Now I will tell you about Ańśayu contributions by Lagna and Planets. The years correspond to the number of Navāmśaas, counted from Aries. Multiply the longitude in question by 108. If the product exceeds 12, expunge multiples of 12 and consider the final product in Rāśis, degrees etc., as years, months etc.
20-22. The same reductions, as per Pindayu, apply to Ańśayu as well; i.e. half for a combust Planet, one third for inimical placement and the ones, due for placements in the half of the zodiac, counted from the 12th backwards. Some scholars suggest further corrections for Ańśayu, viz. to increase threefold the contribution of a Planet in exaltation, or in own House and double the contribution, if the contributor is in his own Navāmśa, or in his own Dreshkana. If doubling and trebling is warranted, only trebling be done. In case of reductions also only halving is to be done, if both halving and reducing a third are required. That is how the final life-span of men be understood.
23. Longevity for Other Living Beings. For other living beings as well such computations can be made. The said figure should be multiplied by the figure, corresponding to its full span of life and divided by the figure, corresponding to the full span of life for human beings.
24-29. Full Life Span of Various Living Beings. Now Ill tell you about the full life-span figures for various living beings. Gods and sages enjoy endless life-span (in astronomical proportions, as against ordinary mortals). The full life-span of eagles, owls, parrots, crows and snakes is one thousand years. For falcon, monkey, bear and frog the full span of life is 300 years. Demons full life-span is 150 years, while it is 120 for human beings, 32 for horses, 25 for donkeys and camels, 24 for oxen and buffaloes, 20 for peacocks, 16 for goats and rams. 14 for swans, 12 for cuckoo, dog and dove, 8 for hens etc. and 7 for birds etc.
30-31. Choice of Longevity. I have narrated 3 different methods of longevity. Listen to me about the choice among the three systems. According to which of the three, Lagna, Sun, or Moon is stronger than the other two, Ańśayu, Pindayu, or Nisargayu should be, respectively, chosen.
32. Doubtful Cases. If two among Lagna, Sun and Moon gain equal strength, then longevity should be worked out, as per both systems and the average of both should be considered. If all the three are equally strong, the average of the three should be considered.
33-40. Other Clues to Longevity. O excellent of the Brahmins, I will now give you details of other methods in the matter of longevity, as under. This is based on the positions of Lagnas Lord, 8ths Lord, Saturn, Moon, natal Lagna and Hora Lagna. These six are grouped into three groups thus: the Lords of Lagna and of 8th House on the one hand, Saturn and Moon on the other hand and the natal Lagna and Hora Lagna on yet the other hand. Out of a group of two, if the two are in Movable Rāśis, long life is denoted. One in a Fixed Rāśi and the other in a Dual Rāśi will also bestow long life. One in a Movable Rāśi and the other in a Fixed Rāśi will give medium life. If both are in Dual Rāśis, then again medium life will be obtained. Short life is denoted, if one is in a Movable Rāśi, as the other is in a Dual Rāśi, or, if both are in Fixed Rāśis. The type of life, denoted by three, or two groups be only considered. If the three groups denote different scales, then the one, indicated by the pair of natal Lagna and Hora Lagna should be only considered. In case of three different indications, if Moon is in Lagna, or 7th House, then the one, indicated by the Saturn-Moon pair will only come to pass.

41-44. Further Cl6thfications. If long life is denoted by all the said three groups, the span is 120 years, if by two groups, it is 108 years and, if only by one group it is 91 years. If medium life is arrived at by three groups, it is 80 years, if indicated by 2 groups, it is 72 years and, if by one group, it is 64 years. If short life is denoted by the said three groups, it is only 32 years, if indicated by two groups, the life-span is 36 years and, if by one group, the life-span is 40 years. These are rectified, as under.

45-46. Rectifications. If the contributor is in the beginning of a Rāśi, his donation will be full and it will be nil, if he is at the end of a Rāśi. For intermediary placements rule of three process will apply. Add the longitudes of the contributors and the sum so arrived at must be divided by the number of contributors. The latest product should be multiplied by the number of basic years and divided by 30. This will yield the net longevity.

47. Special Rule for Saturn. Should Saturn be a contributor, the class of longevity declines. Some advocate contr6thly an increase of class in this context. If Saturn is in its own Rāśi, or in exaltation, change in class will not occur. Even, if he receives a Aspect from, or is conjunct with only a malefic, no change occurs.
48. Special Rule for Jupiter. If Jupiter is in Lagna, or in 7th House and receives a Aspect from, or is conjunct with only benefics, the class of longevity will increase.
49-50. Increase and Fall in Class of Longevity. From very short life to short life, from short life to medium life, from medium life to long life and from long life to extremely long life are the increases in the classification of longevity, when Jupiter warrants an increase. The reverse is true, if Saturn warrants a fall in the span of life.
51. (Maitreya says) You have narrated various kinds of longevity computations. Please favour me by denoting subtle classes thereof and poor and long life-spans.
52. (Mahārśi Parashara replies) These are seven-fold, viz. Bala Risht, Yoga Risht, short, medium, long, super-natural (Divya) and immortality (Amritayu).
53-54. The life-span in Bala Risht is 8 years, in Yoga Risht 20 years, in short, medium and long lives, respectively, 32, 64 and 120 years. Super-natural life-span is 1000 years. Above this super-natural life-span of 1000 years it is Amritayu, which can be acquired only by those, who deserve it.
55. Limitless Longevity. Should Cancer be Lagna with Jupiter and Moon therein, while Venus and Mercury are in Kendras and others are in 3rd, 6th and 11th House, the native will obtain limitless longevity.
56. Super-Natural Longevity. One having benefics in Kendras and/or Konaas, while malefics are in 3rd, 6th and 11th House will obtain super-natural life-span. 8th House in this case should be one of the Rāśis, owned by a benefic.
57. Living until the End of the Yuga. One born in Cancer Lagna will live till the end of the Yuga, if Jupiter is in a Kendra and happens to be in Gopurāńś, while Venus is in a Kona and happens to be in Paravatāńś.
58. Living the Life-Span of a Sage. Jupiter in Leoasanāńś, being in Lagna, Saturn in Devalokāńś and Mars in Paravatāńś. If these are so, one will enjoy the life-span, as due to a sage.

59. Good Yogas increase the life-span and bad Yogas decrease the same. Hence I tell you such Yogas, as to know of full, medium and short span combinations.
60. If a Kendra contains a benefic, while Lagnas Lord is conjunct with, or receives a Aspect from a benefic, or Jupiter in particular, the native will live a full span of life.
61. Should Lagnas Lord be in a Kendra conjunct with, or receiving a Aspect from Jupiter and Venus, full life-span will result.
62. If at birth three Planets are exalted, out of which the Lords of Lagna and 8th House are inclusive, as 8th House is devoid of a malefic in it, full life-span will result.
63. Long life is denoted, if three Planets are in 8th House, in exaltation, own, or friendly divisions, while Lagnas Lord is strong.

64. If Saturn, or Lagnas Lord is conjunct with any exalted Planet, long life will result.
65. Long life will be enjoyed, if malefics are in 3rd, 6th and 11th House, while benefics are in Kendras.
66. If 6th, 7th and 8th House are occupied by benefics, while malefics are in 3rd and 11th House, full life-span will follow the birth.
67. If 8ths Lord is friendly to Sun, while malefics are in 6th and 12th House, as Lagnas Lord is in a Kendra, the native will live the full span of life.
68. O excellent of the Brahmins, if a malefic is in 8th House, while 10ths Lord is exalted, one will be long-lived.
69. Long life will follow, if Lagna is a Dual Rāśi, while Lagnas Lord is in a Kendra, or in exaltation, or in a Kona.
70. Should Lagna be a Dual Rāśi, while two malefics are in a Kendra with reference to a strong Lagnas Lord, long life is indicated.
71-73. If the stronger among Lagnas Lord and 8ths Lord is placed in a Kendra, long life is indicated and, if in a Panaphara, medium life is indicated, if in Apoklima, short life will come to pass. According to Lagnas Lord being friendly, neutral, or inimical to Sun, long, medium, or short life will result.
74. Should Mars and 3rds Lord, or 8ths Lord and Saturn be combust, or be conjunct with malefics, or receive a Aspect from malefics, there will be short life.75. If Lagnas Lord is in 6th, 8th, or 12th House, conjunct with malefics and devoid of Conjunct with and/or Aspect from a benefic, short life will come to pass.
76. If malefics are in Kendras, devoid of Conjunct with, or a Aspect from benefics, while Lagnas Lord is not strong, only short life will result.
77. O excellent of Brahmins, if 12th and 2nd House are occupied by malefics and devoid of a Aspect from a benefic, or of Conjunct with a benefic, the native will be short-lived.
78. If the Lords of Lagna and 8th House are bereft of dignities and strength, short life will come to pass. If the Lords of Lagna and 8th House are helped by others, while being so, medium life-span will come to pass.