Brihat Parashara Hora Shashtra

1-4sÈi·£mkqn;?y;y" Ð1Ð aqwkd; muinÅeã#' i]k;lD' pr;xrm(pp[CzopeTy mw]ey" p[i,pTy Õt;ïil" Ð1Ð .gvn( prm' pui]SkN/' Jy*itW' hor; gi,t' s'i'hteit c Ð2Ð Eteãvip i]Wu Åeã#; horeit ÅUyte muneTv St;' ÅotuimCz;im Õpy; vd me p[.o  Ð3Ð kq' sÈi·iry' j;t; jgtXc ly" kqm(%Sq;n;' .iUSqt;n;' c sMbN/' vd ivStr;t(  Ð4Ð