Chapter 44 Maraka Planets

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ४४ (मारकभेदाध्यायः)

अथ मारकभेदाध्यायः ||४४||

बहुधाऽऽयुर्भवा योगाः कथिता भवताऽधुना |
नृणां मारकभेदाश्च कथ्यन्तां कृपया मुने ||१||

तृतीयमष्टमस्थानमायुःस्थानां द्वयं द्विज |
मारकं तद्व्ययस्थानं द्वितीयं सप्तमं तथा ||२||

तत्रापि सप्तमस्थानाद् द्वितीयं बलवत्तरम् |
तयोरीशौ तत्र गताः पापिनस्तेन संयुताः ||३||

ये खेटाः पापिनस्ते च सर्वे मारकसंज्ञकाः |
तेषां दशाविपाकेषु सम्भवे निधनं नृणाम् ||४||

अल्पमध्यमपूर्णायुः प्रमाणमिह योगजम् |
विज्ञाय प्रथमं पुंसां मारकं परिचिन्तयेत् ||५||

Chapter 43 Longetivity

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ४३ (अथायुर्दायाध्यायः)

अथायुर्दायाध्यायः ||४३||

धनाध्नाख्ययोगौ च कथितौ भवता मुने |
नराणामायुषो ज्ञानं कथयस्व महामते ||१||

साधु पृष्टं त्वया विप्र जनानां च हितेच्छया |
कथयाम्यायुषो ज्ञानं दुर्ज्ञेयं यत् सुरैरपि ||२||

आयुर्ज्ञानविभेदास्तु बहुभिर्बहुधोदिताः |
तेषां सारांशमादाय प्र्वदामि तवाऽग्रतः ||३||

स्वोच्चनीचादिसंस्थित्या ग्रहा आयुःप्रदायकाः |
स्वस्ववीर्यवशैर्नैवं नक्षत्राण् च राशयः ||४||

पिण्डायुः प्रथमं तत्र ग्रहस्थितिवशादहम् |
कथयामि द्विजश्रेष्ठ श्रणुष्वेकाग्रमानसः ||५||

Chapter 42 Combinations for Penury

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ४२ (दारिद्रय्योगाध्यायः)

अथ दारिद्रय्योगाध्यायः ||४२||

बहवो धनदा योगा श्रुतास्त्वत्तो मया मुने |
दरिद्रजन्मदान् योगान् कृपया कथय प्रभो ||१||

लग्नेशे च व्ययस्थाने व्ययेशे लग्नमागते |
मारकेशयुते दृष्टे निर्धनो जायते नरः ||२||

लग्नेशे षष्ठभावस्थे षष्ठेशे लग्नमागते |
मारकेशेन युग्दृष्टे धनहीनः प्रजायते ||३||

लग्नेन्दू केतुसंयुक्तौ लग्नपे निधनं गते |
मारकेशयुते दृष्टे जातो वै निर्धनो भवेत् ||४||

षष्ठाष्टमव्ययगते लग्नपे पापसंयुते |
धनेशे रिपुभे नीचे राजवंश्योऽपि निर्धनः ||५||

Chapter 41 Combinations for Wealth

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ४१ (विशेषधनयोगाऽध्यायः)

अथ विशेषधनयोगाऽध्यायः ||४१||

अथाऽतः संप्रवक्ष्यामि धनयोगं विशेषतः |
यस्मिन् योगे समुत्पन्नो निश्चितो धनवान् भवेत् ||१||

पण्चमे भृगुजक्षेत्रे तस्मिन् शुक्रेण संयुते |
लाभे भौमेन संयुक्ते बहुद्रव्यस्य नायकः ||२||

पंचमे तु बुधक्षेत्रे तस्मिन् बुधयुतो सति |
चन्द्रे भौमे गुरौ लाभे बहुद्रव्यस्य नायकः ||३||

पण्चमे च रविक्षेत्रे तस्मिन् रवियुते सति |
लाभे शनीन्दुजीवाढ्ये बहुद्रव्यस्य नायकः ||४||

Chapter 40 Yogas for Royal Association

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ४० (राजसम्बन्धयोगाध्यायः)

अथ राजसम्बन्धयोगाध्यायः॥४०॥
राज्यनाथे जनुर्लग्नादमात्येशयुतेक्षिते।
अमात्यकारकेणापि प्रधानत्वं नृपालये॥ १॥

लाभेशवीक्षिते लाभे पापदृग्योगवर्जिते।
राज्यभावे तदा विप्र प्रधानत्वं नृपालये॥ २॥

अमात्यकारकेणापि कारकेन्द्रेण संयुते।
तीव्रबुद्धियुतो बालो राजमन्त्री भवेद्‌ ध्रुवम्‌॥ ३॥

अमात्यकारके विप्र सबले शुभसंयुते।
स्वक्षेत्रेस्वोच्चगे वापि राजमन्त्री भवेद्‌ ध्रुवम्‌॥ ४॥

अमात्यकारके लग्ने पञ्चमे नवमेऽपि वा।
राजमन्त्री भवेद्‌ बालो विख्यातो नाऽत्रसंशयः॥ ५॥

Chapter 39 Raja Yoga

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ३९ (राजयोगाध्यायः)

अथ राजयोगाध्यायः॥३९॥

अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि राययोगान्‌ द्विजोत्तम।
येषां विज्ञानमात्रेण राजपूज्यो जनो भवेत्‌॥ १॥

ये योगाः शम्भुना प्रोक्ताः पुरा शैलसुताग्रतः।
तेषां सारमहं वक्ष्ये तवाग्रे द्विजनन्दन॥ २॥

चिन्तयेत्‌ कारकांशे वा जनुर्लग्नेऽथ वा द्विज।
राजयोगकरौ द्वौ द्वौ स्फुटौ खेटौ प्रयत्नतः॥ ३॥

आत्मकारकपुत्राभ्यां योगमेकं प्रकल्पयेत्‌।
तनुपञ्चमनाथाभ्यां तथैव द्विजसत्तम॥ ४॥

लग्नपुत्रेशयोरात्मपुत्रकारकयोर्द्वयोः।
सम्बन्धात्‌ पूर्णमर्धं वा पादं वीर्यानुसारतः॥ ५॥

Chapter 38 Sun's Yogas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ३८ (रवियोगाध्यायः)

अथ रवियोगाध्यायः॥३८॥
सूर्यात्‌ स्वन्त्योभयस्थैश्च विना चन्द्रं कुजादिभिः।
वेशिवोशिसमाख्यौ च तथोभयचरः क्रमात्‌॥ १॥

समदृक्‌ सत्यवाङ्‌ मर्त्यो दीर्घकायोऽलसस्तथा।
सुखभागल्पवित्तोऽपि वेशियोगसमुद्‌भवः॥ २॥

वोशौ च निपुणो दाता यशोविद्याबलावन्तिः।
तथोभयचरे जातो भूपो वा तत्समः सुखी॥ ३॥

शुभग्रहभवे योगे फलमेवं विचिन्तयेत्‌।
पापग्रहसमुत्पन्ने योगे तु फलमन्यथा॥ ४॥

Chapter 37 Moons Yogas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ३७ (चन्द्रयोगाध्यायः)

अथ चन्द्रयोगाध्यायः॥३७॥
सहस्ररश्मितचन्द्रे कण्टकादिगते क्रमात्‌।
धनधीनैपुणादीनि न्यूनमध्योत्तमानि हि॥ १॥

स्वांशे वा स्वाधिमित्रांशे स्थितश्च दिवसे शशी।
गुरुणा दृश्यते तत्र जातो धनसुखान्वितः॥ २॥

स्वांशे वा स्वाधिमित्रांशे स्थितश्च शशभृन्निशि।
शुक्रेण दृश्यते तत्र जातो धनसुखान्वितः॥ ३॥

एतद्‌विपर्ययस्थे च शुक्रेज्यानवलोकिते।
जायतेऽल्पधनो बालो योगेऽस्मिन्निर्धनोऽथवा॥ ४॥

चन्द्राद्रन्ध्रारिकामस्थै सौम्यैः स्याधियोगकः।
तत्र राजा च मन्त्री च सेनाधीशश्च बलक्रमात्‌॥ ५॥

Chapter 36 Many Other Yogas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ३६ (विविधयोगाध्यायः)

अथ विविधयोगाध्यायः॥३६॥
लग्ने शुभयुते योगः शुभः पापयुतेऽशुभः।
व्ययस्वगैः शुभैः पापैः क्रमाद्योगौ शुभाऽशुभौ॥ १॥

शुभयोगोद्‌भवो वाग्मी रूपशीलगुणवन्वितः।
पापयोगोद्‌भवः कामी पापकर्मा परार्थयुक्‌॥ २॥

केन्द्रे देवगुरौ लग्नाच्चन्द्राद्वा शुभदृग्‌युते।
नीचास्तारिगृहैर्हीने योगोऽयं गजकेसरी॥ ३॥

गजकेसरीसञ्जातस्तेजस्वी धनवान्‌ भवेत्‌।
मेधावी गुणसम्पन्नो राजप्रियकरो नरः॥ ४॥

दशमेऽङ्गात्तथा चन्द्रात्‌ केवलैश्च शुभैर्युते।
स योगोऽमलकीत्र्त्याख्यः कीर्तिराचन्द्रतारकी॥ ५॥

Chapter 35 Nabhash Yogas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ३५ (नाभसयोगाध्यायः)

अथ नाभसयोगाध्यायः॥३५॥
कारकांशवशादेवं फलं प्रोक्तं मया द्विज।
अथ भावाधिपत्येन ग्रहयोगफलं स्रृणु॥ १॥

केन्द्राधिपतयः सौम्या ना दिशन्ति शुभं फलम्‌।
क्रूरा नैवाऽशुभं कुर्युः शुभदाश्च त्रिकोणपाः॥ २॥

लग्नं केन्द्रत्रिकोणत्वाद्‌ विशेषेण शुभप्रदम्‌।
पञ्चमं नवमं चैव विशेषधनमुच्यते॥ ३॥

सप्तमं दशमं चैव विशेषसुखमुच्यते।
त्रिषडायाधिपाः सर्वे ग्रहाः पापफलाः स्मृताः॥ ४॥

व्ययद्वितीयरन्ध्रेशाः साहचर्यात्‌ फलप्रदाः।
स्थानान्तरानुरोधात्ते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम्‌॥ ५॥

Pages

Subscribe to VedicGyaan with Vivek ji Agarwal RSS