Chapter 64 Effects of Antar Dashas in the Kala Chakra

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६४ (कालचक्रान्तर्दशाफलाध्यायः)

अठ कालचक्रान्थर्धशाफलाढ्यायः ॥ ६४॥

जगध्ढिथाय प्रोक्थानि पुरा यानि पुरारिणा ।
थानि चक्रान्थर्धशाफलानि कठयाम्यहम् ॥ १॥

मेषांशे स्वान्थरे भौमे ज्वरश्च व्रणसम्भवः ।
बुढशुक्रेन्धुजीवेषु सुखं शथ्रुभयं रवौ ॥ २॥

व्त्ऱ्षांशे स्वान्थरे सौरे कलहो रोगसम्भवः ।
विध्यालाभस्थनौ सौख्यं गुरौ थथ्र गथे फलम् ॥ ३॥

धेशथ्यागो म्त्ऱ्थिर्वापि शस्थ्रघाथो ज्वरोऽठवा ।
व्त्ऱ्षभस्वांशके विप्र कुजे थथ्र गथे फलम् ॥ ४॥

Chapter 63 Effects of Pran Dashas in Sukshma Dashas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६३ (प्राणदशाफलाध्यायः)

अठ प्राणधशाफलाढ्यायः ॥ ६३॥

प्त्ऱ्ठक् खगधशावर्षैर्हन्याथ् सूक्ष्मधशामिथिम् ।
खसूर्यैर्विभजेल्लिब्ढर्ज्ञेय प्राणधशामिथिः ॥ १॥

प्ॐश्चल्यं विषजा बाढा चौराग्निन्त्ऱ्पजं भयम् ।
कष्तं सूक्ष्मधशाकाले रवौ प्राणधशां गथे ॥ २॥

सुखं भोजनसम्पथ्थिः संस्कारो न्त्ऱ्पवैभवम् ।
उधाराधिक्त्ऱ्पाभिश्च रवेः प्राणगथे विढौ ॥ ३॥

भूपोपध्रवमन्यार्ठे ध्रव्यनाशो महध्भयम् ।
महथ्यपचयप्राप्थी रवेः प्राणगथे कुजे ॥ ४॥

Chapter 62 Effects of Sukshmantar Dashas in Pratyantar Dashas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६२ (सूक्ष्मान्तर्दशाध्यायः)

अथ सूक्ष्मान्थर्धशाढ्यायः ॥ ६२॥

गुण्या स्वस्वधशावर्षैः प्रथ्यन्थरधशामिथिः ।
खार्क्रैभक्था प्त्ऱ्ठग्लब्ढिः सूक्ष्मान्थरधशा भवेथ् ॥ १॥

निजभूमिपरिथ्यागो प्राणनाशभयं भवेथ् ।
स्ठाननाशो महाहानिः निजसूक्ष्मगथे रवौ ॥ २॥

धेवब्राह्मण्भक्थिश्च निथ्यकर्मरथस्थठा ।
सुप्रीथिः सर्वमिथ्रश्चैव रवेः सूक्ष्मगथे विढौ ॥ ३॥

क्रूरकर्मरथिस्थिग्मशथ्रुभिः परिपीदनम् ।
रक्थस्रावाधिरोगश्च रवेः सूक्ष्मगथे कुजे ॥ ४॥

Chapter 61 Effects of Pratyantar Dashas in Antar Dashas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६१ (प्रत्यन्तर्दशाफलाध्यायः)

अठ प्रथ्यन्थर्धशाफलाढ्यायः ॥ ६१॥

प्त्ऱ्ठक् स्वस्वधशामानैर्हन्याधन्थर्धशामिथिम् ।
भ्येथ्सर्वधशायोगैः फलं प्रथ्यन्थरं क्रमाथ् ॥ १॥

विवाधो विथ्थहानिश्च धारार्थिः शिरसि व्यठा ।
रव्यन्थरे बुढैर्ज्ञेयं थस्य प्रथ्यन्थरे फलम् ॥ २॥

उध्वेगः कलहश्चैव विथ्थहानिर्मनोव्यठा ।
रव्यन्थरे विजानीयाथ् चन्ध्रप्रथ्यन्थरे फलम् ॥ ३॥

राजभीथिः शस्थ्रभीथिर्बन्ढनं बहुसंकतम् ।
स/थ्रुवह्निक्त्ऱ्था पीदा कुजप्रथ्यन्थरे फलम् ॥ ४॥

Chapter 60 Effects of Antardashas in the Dasha of Shukra

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६० (शुक्रान्तर्दशाफलाध्यायः)

अथ शुक्रान्तर्दशाफलाध्यायः ॥ ६०॥

अथ स्वान्तर्गते शुक्रे लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे ।
लाभे वा बलसंयुक्ते तद्भुक्तौ च शुभं फलम् ॥ १॥

विप्रमूलाद्धनप्राप्तिर्गोमहिष्यादिलाभकृत् ।
पुत्रोत्सवादिसन्तोषो गृहे कल्याणसम्भवः ॥ २॥

सन्मानं राजसम्मानं राज्यलाभो महत्सुखम् ।
स्वोच्चे वा स्वर्क्षगे वापि तुङ्गांशे वांशगेऽपि वा ॥ ३॥

नूतनालयनिर्माणं नित्यं मिष्ठान्नभोजनम् ।
कलत्रपुत्रविभवं मित्रसंयुक्तभोजनम् ॥ ४॥

Chapter 59 Effects of the Antardashas in the Dasha of Ketu

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ५९ (केत्वन्तर्दशाफलाध्यायः)

अथ केत्वन्तर्दशाफलाध्यायः ॥ ५९॥

केन्द्रे त्रिकोणलाभे वा केतौ लग्नेशसंयुते ।
भाग्यकर्मसुसम्बन्धे वाहनेशसमन्विते ॥ १॥

तद्भुक्तौ धनधान्यादि चतुष्पाज्जीवलाभकृत् ।
पुत्रदारादिसौख्यं च राजप्रीतिमनोरुजः ॥ २॥

ग्रामभूम्यादिलाभश्च गृहं गोधनसंकुलम् ।
नीचास्तखेटसंयुक्ते ह्यष्टमे व्ययगेऽपि वा ॥ ३॥

हृद्रोगो मानहानिश्च धनधान्यपशुक्षयः ।
दारपुत्रादिपीडा च मनश्चांचल्यमेव च ॥ ४॥

द्वितीयद्यूननाथेन सम्बन्धे तत्र संस्थिते ।
अनारोग्यं महत्कष्टमात्मबन्धुवियोगकृत् ॥ ५॥

Chapter 58 Effects of the Antar Dashas in the Dasha of Budh

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ५८ (बुधान्तर्दशाफलाध्यायः)

अथ बुधान्तर्दशाफलाध्यायः ||५८||

मुक्ताविद्रुमलाभश्च ज्ञानकर्मसुखादिकम् |
विद्यामहत्त्वं कीर्तिश्च नूतनप्रभुदर्शनम् ||१||

विभवं दारपुत्रादि पितृमातृसुखावहम् |
स्वोच्चादिस्थेऽथ नीचेऽस्ते षष्ठाष्टमव्ययराशिगे ||२||

पापयुक्तेऽथवा दृष्टे धनधान्यपशुक्षयः |
आत्मबन्धुविरोधश्च शूलरोओगादिसम्भवः ||३||

राजकार्यकलापेन व्याकुलो भव्ति ध्रुवम् |
द्वितीयद्यूननाथे तु दारक्लेशो भविष्यति ||४||

आत्मसम्बन्धिमरणं वातशूलादिसम्भवः |
तद्दोषपरिहारार्थं विष्णुसाहस्रकं जपेत् ||५||

Chapter 57 Effects of Antardashas in the Dasha of Saturn

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ५७ (शन्यन्तर्दशाफलाध्यायः)

अथ शन्यन्तर्दशाफलाध्यायः ||५७||

मूलत्रिकोणे स्वर्क्षे वा तुलायामुच्चगेऽपि वा |
केन्द्रत्रिकोणलाभे वा राजयोगादिसंयुते ||१||

राज्यलाभो महत्सौख्यं दारपुत्रादिवर्धनम् |
वाहनत्रयसंयुक्तं गजाश्वाम्बरसङ्कुलम् ||२||

महाराजप्रसादेन सेनापत्यादिलाभकृत् |
चतुष्पाज्जीवलाभः स्याद्ग्रामभूम्यादिलाभकृत् ||३||

तथाऽष्टमे व्यये मन्दे नीचे वा पापसंयुते |
तद्भुक्त्यादौ राजभीतिर्विषशस्त्रादिपीडनम् ||४||

Chapter 56 Effect of Antardhashas in Dasha of Jupiter

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ५६ (जीवान्तर्दशाफलाध्यायः)

अथ जीवान्तर्दशाफलाध्यायः ||५६||

स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे जीवे लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे |
अनेकराजधीशो वा सम्पन्नो राजपूजितः ||१||

मोमहिष्यादिलाभश्च वस्त्रवाहनभूषणम् |
नूतनस्थाननिर्माणं हर्म्यप्राकारसंयुतम् ||२||

गजान्तैश्वर्यसम्पत्तिर्भाग्यकर्मफलओदयः |
ब्राह्मणप्रभुसम्मानं समानं प्रभुदर्शनम् ||३||

स्वप्रभोः स्वफलाधिक्य दारपुत्रादिलाभकृत् |
नीचांशे नीचराशिस्थे षष्ठाष्टमव्ययराशिगे ||४||

Chapter 55 Effects of Antardashas in the Dasha of Rahu

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ५५ (रह्वन्तर्दशाफलाध्यायः)

अथ रह्वन्तर्दशाफलाध्यायः ||५५||

कुलीरे वृश्चिके राहौ कन्यत्यां चापगेऽपि वा |
तद्भुक्तो राजसम्मानं वस्त्रवाहनभूषणम् ||१||

व्यवसायात्फलाधिक्यं चतुष्पाज्जीवलाभकृत् |
प्रयाणं पश्चिमे भागे वाहनाम्बरलाभकृत् ||२||

लग्नादुपचये राहौ शुभग्रहयुतेक्षिते |
मित्रांशे तुङ्गभागांशे योगकारकसंयुते ||३||

राज्यलाभं महोत्साहं राजप्रीतिं शुभावहम् |
करोति सुखसम्पत्तिं दारपुत्रादिवर्द्धनम् ||४||

Pages

Subscribe to VedicGyaan with Vivek ji Agarwal RSS