Chapter 74 Effects of the Sudarshana Chackra

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ७४ (सुदर्शनचक्रफलाध्यायः)

अथ सुदर्शनचक्रफलाध्यायः ॥ ७४॥

अथोच्यते मया विप्र रहस्यं ज्ञानमुत्तमम् ।
जगतामुपकाराय यत् प्रोक्तं ब्रह्मण स्वयम् ॥ १॥

चक्रं सुदर्शनं नाम यद्वशात् प्रस्फुटं फलम् ।
नृणां तन्वादिभावानां ज्ञातुं शक्नोति दैववित् ॥ २॥

जन्मतो मृत्युपर्यन्तं वर्षमासदिनोद्भवम् ।
शुभं वाऽप्यशुभं सर्वं तच्छृणुष्वैकमानसः ॥ ३॥

एककेन्द्रोद्भवं रम्यं लिखेद् वृत्तत्रयं द्विज ।
द्वादशारं च तत् कुर्याद् भवेदेवं सुदर्शनम् ॥ ४॥

Chapter 73 Effects of the Rays of the Grahas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ७३ (रश्मिफलाध्यायः)

अथ रश्मिफलाध्यायः ॥ ७३॥

अथ रश्मीन् प्रवक्ष्यामि ग्रहाणां द्विजसत्तम ।
दिन् नवेष्विषुसप्ताष्टशराः स्वोच्चे करो रवेः ॥ १॥

नीच खं चान्तरे प्रोक्ता रश्मयश्चानुपात्तः ।
नीचोनं तु ग्रहं भार्धाधिकं चक्राद्विशोधयेत् ॥ २॥

स्वीयरश्मिहतं षड्भिर्भजेत् स्यू रश्मयः स्वकाः ।
अपरैरत्र संस्कारविशेषः कथितो यथा ॥ ३॥

स्वोच्चभे ते त्रिगुणिताः स्वत्रिकोणे द्विसंगुणाः ।
स्वमे त्रिघ्ना द्विसंभक्ता अधिमित्रगृहे तथा ॥ ४॥

Chapter 72 Aggregational AshtakaVargas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ७२ (समुदायाष्टकवर्गाध्यायः)

अथ समुदायाष्टकवर्गाध्यायः ॥ ७२॥

द्वादशारं लिखेच्चकं जन्मलग्नादिभैर्युतम् ।
सर्वाष्टकफलान्यत्र संयोज्य प्रतिभं न्यसेत् ॥ १॥

समुदायाभिधानोऽयमष्टवर्गः प्रकथ्यते ।
अतः फलानि जातानां विज्ञेयानि द्विजोत्तम ॥ २॥

त्रिंशाधिकफला ये स्यू राशयस्ते शुभप्रदाः ।
पञ्चविंशादित्रिंशान्तफला मध्यफला स्मृताः ॥ ३॥

अतः क्षीणफला ये ते राशयः कष्टदुःखदा ।
शुभे श्रेष्ठफलान् राशीन् योजयेन्मतिमान्नरः ॥ ४॥

Chapter 71 Determination of Longevity through the Ashtavarga

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ७१ (अथाऽष्टवर्गायुर्दायाध्यायः)

अथाऽष्टवर्गायुर्दायाध्यायः ॥ ७१॥

अथात्रायुः प्रवक्ष्येऽहमष्टवर्गसमुद्भवम् ।
दिनद्वयं विरेखायां रेखायां सार्धवासरम् ॥ १॥

दिनमेकं द्विरेखायां त्रिरखायां दिनार्धकम् ।
वेदतुल्यासु रेखासु सार्धसप्तदिनं स्मृतम् ॥ २॥

द्विवर्षं पञ्चरेखासु षड्रेखासु चतुःसमा ।
षड्वर्षं सप्तरेखासु वसवोऽष्टासु वत्सराः ॥ ३॥

एवं यदागतायुः स्यात् सर्वखेटसमुद्भवम् ।
तदर्धं स्फुटमायुः स्यादष्टवर्गभवं नृणाम् ॥ ४॥

Chapter 70 Effects of the Ashtakavarga

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ७० (अथाऽष्टकवर्गफलाध्यायः)

अठाऽष्तकवर्गफलाढ्यायः ॥ ७०॥

आथ्मस्वभावशक्थिश्च पिथ्त्ऱ्चिन्था रवेः फलम् ।
मनोबुध्ढिप्रसाधश्च माथ्त्ऱ्चिन्था म्त्ऱ्गाङ्कथः ॥ १॥

भ्राथ्त्ऱ्सथ्थ्वं गुणं भूमिं भौमेनैव विचिन्थयेथ् ।
वाणिज्यकर्म व्त्ऱ्थ्थिश्च सुह्त्ऱ्धं च बुढेन थु ॥ २॥

गुरुणा धेहपुष्तिञ्च विध्या पुथ्रार्ठसम्पधः ।
भ्त्ऱ्गोर्विवाहकर्माणि भोगस्ठान च वाहनम् ॥ ३॥

वेश्यास्थ्रीजनसंयोगं शुक्रेण च निरीक्षयेथ् ।
आयुश्च जीवनोपायं धुःखशोक भयानि च ॥ ४॥

Chapter 69 Pinda Sadhana in the Ashtavarga

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६९ (पिण्डसाधनाध्यायः)

अठ पिण्दसाढनाढ्यायः ॥ ६९॥

एवं शोढ्यावशेषाङ्कं राशिमानेन वर्ध्ढयेथ् ।
ग्रहयुक्थे च थध्राशौ ग्रहमानेन वर्ध्ढयेथ् ॥ १॥

सर्वेषां च पुनर्योगः पिण्दाख्यः कठ्यथे ध्विज ।
गोसिंहौ धशभिर्गुण्यौ वसुभिर्युग्मव्त्ऱ्श्चिकौ ॥ २॥

सप्थभिस्थुलमेषौ च म्त्ऱ्गकन्ये च पञ्चभिः ।
शेषाः स्वसंख्यया गुण्या ग्रहमानमठोच्यथे ॥ ३॥

जीवारशुक्रसौम्यानां धशाष्तनगसायकाः ।
पञ्च शेषग्रहाणां च मानं प्रोक्थमिधं क्रमाथ् ॥ ४॥

Chapter 68 Ekadhipatya Shodhana in the Ashtavarga

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६८ (अथैकाधिपत्यशोधनाध्यायः)

अठैकाढिपथ्यशोढनाढ्यायः ॥ ६८॥

पूर्वं थ्रिकोणं संशोढ्य राशीनां स्ठापयेथ् फलम् ।
प्त्ऱ्ठक् प्त्ऱ्ठक् थथः कुर्याधेकाढिपथिशोढनम् ॥ १॥

क्षेथ्रध्वये फलनि स्युस्थधा संशोढयेध् यठा ।
क्षीणेन सह चान्यस्मिन् शुढयेध् ग्रहवर्जिथे ॥ २॥

उभयोर्ग्रहसंयोगे न संशोढ्यः कधाचन् ।
ग्रहयुक्थे फलैर्हीने ग्रहाभावे फलाढिके ॥ ३॥

ऊनेन सममन्यस्मिन् शोढयेध् ग्रहवर्जिथे ।
फलाढिके ग्रहैर्युक्थे चान्यस्मिन् सर्वमुथ्स्त्ऱ्जेथ् ॥ ४॥

Chapter 67 Trikon Shodhana in the Ashtavarga

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६७ (त्रिकोणशोधनाध्यायः)

अठ थ्रिकोणशोढनाढ्यायः ॥ ६७॥

एवं सलग्नखेतानां विढायाष्तकवर्गकम् ।
थ्रिकोणशोढनं कुर्याधाधौ सर्वंषु राशिषु ॥ १॥

थ्रिकोणं कठ्यथे विप्र मेषसिंहढनूंष्यठ ।
व्त्ऱ्षकन्याम्त्ऱ्गस्याश्च युग्मथौलिघतास्थठा ॥ २॥

कर्कव्त्ऱ्श्चिकमीनाश्च थ्रिकोणाः स्युः परस्परम् ।
अढोऽढः सर्वराशीनामष्तवर्गफलं न्यसेथ् ॥ ३॥

थ्रिकोणेषु च यन्न्यूनं थथ्थुल्यं थ्रिषु शोढयेथ् ।
एकस्मिन् भवने शून्यं थथ् थ्रिकोणं न शोढयेथ् ॥ ४॥

Chapter 66 Ashtavarga

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६६ (अथाष्टकवर्गाध्यायः)

अठाष्तकवर्गाढ्यायः ॥ ६६॥

भगवन् भवथाऽख्याथं ग्रहभावाधिजं फलम् ।
बहुनाम्त्ऱ्षिवर्याणामाचार्याणां च सम्मथम् ॥ १॥

संकराथ् थथ्फलानां च ग्रहाणां गथिसङ्कराथ् ।
इथ्ठमेवेथि नो सर्वे ज्ञाथ्वा वक्थुमलं नराः ॥ २॥

कलौ पापरथानां च मन्धा बुध्ढिर्युथो न्त्ऱ्णाम् ।
अथोऽल्पबुध्ढिगम्यं यथ् शास्थ्रमेथध् वधस्य मे ॥ ३॥

थथ्थथ्कालग्रहस्ठिथ्या मानवानां परिस्फुतम् ।
सुखधुःखपरिज्ञानमायुषो निर्णयं थठा ॥ ४॥

Chapter 65 Effects of Dashas of Rashis in the Ansas of the Various Rashis

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६५ (कालचक्रनवांशदशाफलाध्यायः)

अठ कालचक्रनवांशधशाफलाढ्यायः ॥ ६५॥

मेषे थु रक्थजा पीदा व्त्ऱ्षभे ढान्यवर्ध्ढनम् ।
मिठुने ज्ञानव्त्ऱ्ध्ढिश्च कर्के ढनपथिर्भवेथ् ॥ १॥

सिंहभे शथ्रुबाढा स्याथ् कन्यायां स्थ्रीजनाथ् सुखम् ।
थुलभे राजमन्थ्रिथ्वं व्त्ऱ्श्चिके म्त्ऱ्थ्युथो भयम् ॥ २॥

अर्ठलाभो भवेच्चापे मेषस्य नवभागके ।
फलमेवं विजानीयं धशाकाले ध्विजोथ्थम ॥ ३॥

मकरे पापकर्माणि कुम्भे वाणिज्यथो ढनम् ।
मीने सर्वार्ठसिध्ढिश्च व्त्ऱ्श्चिके वह्निथो भयम् ॥ ४॥

Pages

Subscribe to VedicGyaan with Vivek ji Agarwal RSS